Regulamin
CSF21

REGULAMIN WYDARZENIA CARPATHIAN STARTUP FEST 2021

Ak­tu­ali­za­cja Re­gu­la­mi­nu waż­na od 16.09.2021

 1. DEFINICJE

Or­ga­ni­za­tor - Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A.;

Part­ner Głów­ny Wy­da­rze­nia — in­sty­tu­cja pu­blicz­na lub pry­wat­na, któ­rej Or­ga­ni­za­tor nadał sta­tus Part­ne­ra Głów­ne­go Wydarzenia;

Part­ner Me­ry­to­rycz­ny — in­sty­tu­cja pu­blicz­na lub pry­wat­na, któ­rej Or­ga­ni­za­tor nadał sta­tus Part­ne­ra Me­ry­to­rycz­ne­go — w szcze­gól­no­ści fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne, IOB itp.;

Part­ner Wy­da­rze­nia – in­sty­tu­cja pu­blicz­na lub pry­wat­na, któ­rej Or­ga­ni­za­tor nadał sta­tus Part­ne­ra Wydarzenia;

Kon­kurs — pro­ces ob­ję­ty ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem szcze­gó­ło­wo opi­sa­ny w Roz­dzia­le
7 Re­gu­la­mi­nu, zmie­rza­ją­cy do wy­ło­nie­nia zwy­cięz­cy, któ­ry otrzy­ma na­gro­dę fi­nan­so­wą od Organizatora;

One Pa­ger - krót­ka in­for­ma­cja na te­mat zgła­sza­ne­go pro­jek­tu wy­ko­rzy­sty­wa­na przez Or­ga­ni­za­to­ra do opra­co­wa­nia Raportu/Raportu zbior­cze­go — One Pa­ger sta­no­wi wa­ży ele­ment pro­ce­su Konkursu;

Raport/Raport zbior­czy — do­ku­ment w for­mie PDF, opra­co­wa­ny na pod­sta­wie prze­sła­nych One Pa­ge­rów, któ­ry zo­sta­nie udo­stęp­nio­ny fun­du­szom in­we­sty­cyj­nym i in­we­sto­rom in­dy­wi­du­al­nym w ce­lu ze­bra­nia od nich in­for­ma­cji do­ty­czą­cych za­in­te­re­so­wa­nia da­nym projektem;

CFS21 CAMP/CAMP — wy­da­rze­nie bez­płat­ne — sta­no­wią­ce etap re­ali­za­cji Kon­kur­su, re­ali­zo­wa­ne przez Organizatora;

JURY/Kapituła — wy­zna­czo­ne przez Or­ga­ni­za­to­ra oso­by fi­zycz­ne do­ko­nu­ją­ce oce­ny zgło­szo­nych pro­jek­tów w ra­mach Konkursu;

Re­gu­la­min – ni­niej­szy Regulamin.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Re­gu­la­min okre­śla za­sa­dy udzia­łu w Car­pa­thian Star­tup Fest 2021 (zwa­nym da­lej: Wy­da­rze­niem) or­ga­ni­zo­wa­nym przez RARR S.A.(zwanym da­lej: Organizatorem).
 2. Ce­lem or­ga­ni­zo­wa­ne­go Wy­da­rze­nia jest umoż­li­wie­nie au­to­rom naj­lep­szych
  i per­spek­ty­wicz­nych po­my­słów, star­tu­pów i sca­leu­pów za­pre­zen­to­wa­nia na ży­wo przed przed­sta­wi­cie­la­mi fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych i in­we­sto­ra­mi in­dy­wi­du­al­ny­mi swo­ich pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań. Ocze­ki­wa­nym efek­tem jest in­we­sty­cja ka­pi­ta­ło­wa lub wspar­cie do­rad­cze dla star­tu­pów, sca­leu­pów (lub mix tzw. smart mo­ney). Ko­lej­nym waż­nym ce­lem jest sze­ro­ko ro­zu­mia­na pro­mo­cja go­spo­dar­cza star­tu­pów oraz networking.
 3. Ter­min i miej­sce Wy­da­rze­nia po­da­ne zo­sta­ną na stro­nie csf21.carpathianfest.pl . W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści re­ali­za­cji Wy­da­rze­nia z uwa­gi na sy­tu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, Or­ga­ni­za­tor po­dej­mie de­cy­zję o zmia­nie ter­mi­nu Wy­da­rze­nia lub o mo­dy­fi­ka­cji Regulaminu.
 4. Wszel­kie pra­wa do pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań za­pre­zen­to­wa­nych przez po­my­sło­daw­ców, star­tu­py oraz sca­leu­py w ra­mach Wy­da­rze­nia po­zo­sta­ją wła­sno­ścią po­szcze­gól­nych po­my­sło­daw­ców, star­tu­pów oraz sca­leu­pów i nie prze­cho­dzą na Or­ga­ni­za­to­ra, Part­ne­rów lub po­zo­sta­łych Uczest­ni­ków Wydarzenia.
 5. Na wy­pa­dek zgło­sze­nia przez oso­bę trze­cią ja­kich­kol­wiek rosz­czeń do­ty­czą­cych wła­sno­ści praw au­tor­skich do pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań za­pre­zen­to­wa­nych przez po­my­sło­daw­ców, star­tu­py oraz sca­leu­py w ra­mach Wy­da­rze­nia, Uczest­nik, któ­ry za­pre­zen­to­wał da­ny po­mysł, po­no­sić bę­dzie ca­łą od­po­wie­dzial­ność z ty­tu­łu na­ru­sze­nia wła­sno­ści i chro­ni i za­bez­pie­cza Or­ga­ni­za­to­ra przed od­po­wie­dzial­no­ścią w za­kre­sie wszel­kich ta­kich roszczeń.
 6. Bio­rąc udział w Wy­da­rze­niu Uczest­nik oświad­cza, że nie na­ru­sza ani nie na­ru­szy po­sta­no­wień żad­nych umów ani praw osób trze­cich, w tym mię­dzy in­ny­mi pa­ten­tów, praw au­tor­skich, ta­jem­ni­cy przed­się­bior­stwa, zna­ków to­wa­ro­wych, re­kla­my ani dóbr oso­bi­stych jak rów­nież nie ujaw­ni z na­ru­sze­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych lub za­strze­żo­nych do­ty­czą­cych in­nej oso­by lub podmiotu.
 7. W przy­pad­ku stwier­dze­nia przez Or­ga­ni­za­to­ra na­ru­sze­nia ja­kich­kol­wiek wa­run­ków udzia­łu w Wy­da­rze­niu, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku dzia­łań nie­zgod­nych z pra­wem, na­ru­sze­nia za­pi­sów ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, bę­dzie miał on pra­wo do na­tych­mia­sto­we­go i nie­odwo­łal­ne­go od­rzu­ce­nia zgło­sze­nia Uczest­ni­ka i wy­klu­cze­nia go z Wy­da­rze­nia lub Konkursu.
 8. Uczest­nik zgła­sza­jąc  swój  pro­jekt  po­przez  For­mu­larz  Zgło­sze­nio­wy, jak rów­nież prze­ka­zu­jąc do­dat­ko­we in­for­ma­cje w One Pa­ge­rze i pod­czas Wy­da­rze­nia zga­dza się, że in­for­ma­cje te pod­le­gać mo­gą wy­mia­nie, ko­men­to­wa­niu i obie­go­wi w ra­mach Wydarzenia.
 9. Uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że in­for­ma­cje  zgła­sza­ne  w ra­mach Wy­da­rze­nia  ma­ją  za­da­nie  pro­mo­wa­nia  pro­jek­tu,  nie  są  po­uf­ne  i  słu­żą  po­zy­ska­niu wspar­cia me­ry­to­rycz­ne­go  czy  fi­nan­so­we­go  dla  da­ne­go  przedsięwzięcia.
 10. Je­że­li z Re­gu­la­mi­nu nie wy­ni­ka nic in­ne­go, wią­że on wszyst­kich Uczest­ni­ków Wy­da­rze­nia tj. oso­by, któ­re do­ko­nu­ją re­je­stra­cji na Wy­da­rze­nie ja­ko przed­sta­wi­cie­le in­sty­tu­cji lub fir­my, któ­re fak­tycz­nie uczest­ni­czą w Wy­da­rze­niu w cha­rak­te­rze po­my­sło­daw­ców, star­tu­pów, sca­leu­pów, bier­nych słu­cha­czy, go­ści, part­ne­rów, in­we­sto­rów in­dy­wi­du­al­nych lub ich przed­sta­wi­cie­li (Uczest­nik). W ra­zie wąt­pli­wo­ści za Uczest­ni­ka uzna­je się każ­dą oso­bę, któ­ra wy­ra­zi­ła wo­lę wej­ścia na te­ren obiek­tu, w któ­rym od­by­wa się Wy­da­rze­nie i któ­ra zo­sta­ła na ten te­ren wpuszczona.
 11. Uczest­ni­kiem mo­że być wy­łącz­nie oso­ba peł­no­let­nia, chy­ba że Or­ga­ni­za­tor udzie­li in­dy­wi­du­al­nej zgo­dy na uczest­nic­two tak­że in­nym oso­bom. W przy­pad­ku umoż­li­wie­nia uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu oso­bie po­ni­żej 18 ro­ku ży­cia, za prze­strze­ga­nie przez nią wa­run­ków Re­gu­la­mi­nu od­po­wia­da jej praw­ny opiekun.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Re­je­stra­cja na Wy­da­rze­nie od­by­wać się bę­dzie dwu­to­ro­wo w za­leż­no­ści od cha­rak­te­ru uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu tj.:
  • w przy­pad­ku Uczest­ni­ka – bier­ne­go słu­cha­cza, po­przez sys­tem do re­je­stra­cji Eve­nea, do któ­rej link znaj­du­je się na stro­nie csf21.carpathianfest.pl;
  • w przy­pad­ku po­my­sło­daw­ców, przed­sta­wi­cie­li star­tu­pu, przed­sta­wi­cie­li sca­leu­pu, któ­rzy apli­ku­ją do udzia­łu w Kon­kur­sie, w pierw­szej ko­lej­no­ści po­przez For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy, któ­ry znaj­du­je się na stro­nie csf21.carpathianfest.pl, a na­stęp­nie po za­kwa­li­fi­ko­wa­niu się do Kon­kur­su, po­przez sys­tem do re­je­stra­cji Eve­nea, do któ­rej link znaj­du­je się na stro­nie csf21.carpathianfest.pl.
 2. Udział w Wy­da­rze­niu ozna­cza ak­cep­ta­cję przez Uczest­ni­ka za­pi­sów Re­gu­la­mi­nu z za­strze­że­niem Roz­dzia­łu 7 ust. 7.
 3. Udział w Wy­da­rze­niu jest bezpłatny.
 4. Re­je­stra­cja, o któ­rej mo­wa w ust. 1 nie ozna­cza au­to­ma­tycz­ne­go uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu. Or­ga­ni­za­tor każ­do­ra­zo­wo po­twier­dzi udział Uczest­ni­ka w Wy­da­rze­niu wia­do­mo­ścią mailową.
 5. W przy­pad­ku osią­gnię­cia li­mi­tu Uczest­ni­ków, okre­ślo­ne­go w prze­pi­sach pra­wa po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go, po­dyk­to­wa­ne­go ak­tu­al­ną sy­tu­acją pan­de­micz­ną, Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość wy­co­fa­nia uczest­nic­twa osób wcze­śniej za­re­je­stro­wa­nych. Uczest­nik zo­sta­nie po­wia­do­mio­ny o po­wyż­szym na po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji ad­res e‑mail, na trzy dni przed ter­mi­nem Wydarzenia.
 6. Or­ga­ni­za­tor okre­śli w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym, wy­ma­ga­nia i da­ne Uczest­ni­ka ko­niecz­ne do re­je­stra­cji. Z uwa­gi na utrzy­mu­ją­cy się stan epi­de­mii, jed­ną z in­for­ma­cji prze­twa­rza­nych przez Or­ga­ni­za­to­ra, bę­dzie in­for­ma­cja do­ty­czą­ca za­szcze­pie­nia lub bra­ku za­szcze­pie­nia na COVID-19 prze­ka­za­na przez Uczest­ni­ka za je­go zgodą.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Or­ga­ni­za­tor za­pew­nia Uczest­ni­ko­wi do­stęp do od­po­wied­nich czę­ści obiek­tu, w któ­rym Wy­da­rze­nie ma miej­sce oraz od­po­wied­nią do cha­rak­te­ru Wy­da­rze­nia for­mę uczest­nic­twa i kon­tak­tu z in­ny­mi Uczestnikami.
 2. Uczest­nik po­no­si od­po­wie­dzial­ność, za szko­dy wy­rzą­dzo­ne pod­czas trwa­nia Wy­da­rze­nia je­go dzia­ła­niem lub za­nie­cha­niem. W przy­pad­ku, gdy szko­dy te po­kry­je Or­ga­ni­za­tor, Or­ga­ni­za­to­ro­wi przy­słu­gu­je rosz­cze­nie re­gre­so­we wzglę­dem Uczest­ni­ka, któ­ry szko­dę wyrządził.
 3. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za za­bez­pie­cze­nie rze­czy lub mie­nia Uczest­ni­ków. W związ­ku z tym, nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ich kra­dzież, uszko­dze­nie lub znisz­cze­nie pod­czas trwa­nia Wydarzenia.
 4. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za skut­ki nie­sto­so­wa­nia się przez Uczest­ni­ka do za­sad, o któ­rych mo­wa w ni­niej­szym Regulaminie.
 5. Uczest­ni­cy są zo­bo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia za­sad bez­pie­czeń­stwa, prze­pi­sów BHP i prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych obo­wią­zu­ją­cych na te­re­nie obiek­tu, w któ­rym or­ga­ni­zo­wa­ne jest Wydarzenie.
 6. Uczest­ni­cy zo­bo­wią­zu­ją się do prze­strze­ga­nia ele­men­tar­nych za­sad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go i po­sza­no­wa­nia mie­nia znaj­du­ją­ce­go się w obiek­cie, Or­ga­ni­za­to­ra oraz in­nych Uczestników.
 7. Uczest­ni­cy zo­bo­wią­za­ni są do po­stę­po­wa­nia we­dług za­le­ceń i in­struk­cji Or­ga­ni­za­to­ra oraz wska­za­nych przez nie­go osób współ­dzia­ła­ją­cych przy or­ga­ni­za­cji Wydarzenia.
 8. Za­bra­nia się wno­sze­nia i po­sia­da­nia przez Uczest­ni­ków bro­ni lub in­nych nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów, ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych, wy­ro­bów pi­ro­tech­nicz­nych, ma­te­ria­łów po­ża­ro­wo nie­bez­piecz­nych, na­po­jów al­ko­ho­lo­wych, środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych oraz wszel­kich in­nych ma­te­ria­łów nie­bez­piecz­nych, któ­re mo­gą do­pro­wa­dzić do po­ża­ru, znisz­cze­nia mie­nia Or­ga­ni­za­to­ra lub na­ru­sze­nia zdro­wia Uczestników.
 9. Oso­by nie­trzeź­we, bę­dą­ce pod wpły­wem al­ko­ho­lu lub środ­ków odu­rza­ją­cych oraz oso­by sta­no­wią­ce za­gro­że­nie dla po­rząd­ku pu­blicz­ne­go ma­ją za­kaz wstę­pu na te­ren Wydarzenia.
 10. W przy­pad­ku po­dej­rze­nia kra­dzie­ży, nisz­cze­nia bądź nie­wła­ści­we­go (de­struk­cyj­ne­go) użyt­ko­wa­nia mie­nia znaj­du­ją­ce­go się na te­re­nie obiek­tu, gdzie jest or­ga­ni­zo­wa­ne Wy­da­rze­nie, Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość zgło­sze­nia ta­ko­we­go fak­tu wła­ści­wym or­ga­nom (w tym Policji).
 11. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do wy­klu­cze­nia z uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu oso­by, któ­ra nie sto­su­je się do po­le­ceń Or­ga­ni­za­to­ra lub osób współ­dzia­ła­ją­cych przy or­ga­ni­za­cji Wy­da­rze­nia, znaj­du­je się pod wpły­wem al­ko­ho­lu lub środ­ków odu­rza­ją­cych, za­cho­wu­je się agre­syw­nie wo­bec in­nych osób, za­kłó­ca prze­bieg Wy­da­rze­nia, nie prze­strze­ga ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, w in­ny spo­sób stwa­rza cho­ciaż­by po­ten­cjal­ne za­gro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa in­nych osób lub mie­nia, wnio­sła na te­ren obiek­tu, w któ­rym or­ga­ni­zo­wa­ne jest Wy­da­rze­nie przed­mio­ty okre­ślo­ne w ust. 8 po­wy­żej. W przy­pad­ku wy­klu­cze­nia Uczest­ni­ka z Wy­da­rze­nia, Uczest­ni­ko­wi nie przy­słu­gu­ją ja­kie­kol­wiek rosz­cze­nia z tym związane.
 1. PRZEBIEG WYDARZENIA
 1. Szcze­gó­ło­wy prze­bieg Wy­da­rze­nia przed­sta­wia Agen­da Wy­da­rze­nia do­stęp­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl.
 2. Or­ga­ni­za­tor zo­bo­wią­zu­je się do do­ło­że­nia wszel­kich sta­rań do za­pew­nie­nia prze­bie­gu Wy­da­rze­nia na za­sa­dach okre­ślo­nych w Agen­dzie Wydarzenia.
 3. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do do­ko­ny­wa­nia zmian w pro­gra­mie i prze­bie­gu Wy­da­rze­nia, przed je­go od­by­ciem, jak rów­nież w trak­cie trwa­nia Wydarzenia.
 4. Je­że­li Or­ga­ni­za­tor do­ko­na zmia­ny pro­gra­mu lub prze­bie­gu Wy­da­rze­nia przed je­go roz­po­czę­ciem, Uczest­ni­cy zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ni o zmia­nie po­przez ogło­sze­nie na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl. O zmia­nie pro­gra­mu lub prze­bie­gu Wy­da­rze­nia pod­czas je­go trwa­nia, Or­ga­ni­za­tor po­in­for­mu­je Uczest­ni­ków nie­zwłocz­nie po pod­ję­ciu de­cy­zji w tej materii.
 5. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do od­wo­ła­nia lub zmia­ny ter­mi­nu i miej­sca Wy­da­rze­nia w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia si­ły wy­żej w szcze­gól­no­ści z uwa­gi na stan epi­de­mii COVID-19 i zwią­za­ne z tym re­stryk­cje i ob­ostrze­nia. W przy­pad­ku, gdy prze­bieg Wy­da­rze­nia lub je­go pro­gram ule­gnie zmia­nie (rów­nież po­przez je­go od­wo­ła­nie lub skró­ce­nie), Or­ga­ni­za­tor nie od­po­wia­da za szko­dę wy­rzą­dzo­ną od­wo­ła­niem lub zmia­ną ter­mi­nu Wy­da­rze­nia. W ta­kim przy­pad­ku nie jest zo­bo­wią­za­ny do zwro­tu kosz­tów, po­nie­sio­nych przez Uczestników.
 6. Przed wej­ściem na Wy­da­rze­nie Or­ga­ni­za­tor do­ko­na we­ry­fi­ka­cji Uczest­ni­ków
  w spo­sób okre­ślo­ny w ust. 6–11. Uczest­nik zo­bo­wią­za­ny bę­dzie do pod­pi­sa­nia się na li­ście obec­no­ści po uprzed­niej we­ry­fi­ka­cji tożsamości.
 7. Każ­dy Uczest­nik otrzy­ma w dniu Wy­da­rze­nia iden­ty­fi­ka­tor, na któ­rym uję­te zo­sta­ną na­stę­pu­ją­ce in­for­ma­cje: imię i na­zwi­sko Uczest­ni­ka, na­zwa re­pre­zen­to­wa­ne­go przed­się­bior­stwa, for­ma uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu okre­ślo­na w For­mu­la­rzu Zgłoszeniowym/Rejestracyjnym.
 8. Iden­ty­fi­ka­tor na­le­ży no­sić w miej­scu wi­docz­nym dla Or­ga­ni­za­to­ra i osób współ­dzia­ła­ją­cych przy or­ga­ni­za­cji Wy­da­rze­nia w trak­cie je­go trwania.
 9. Iden­ty­fi­ka­tor słu­ży za­pew­nie­niu wła­ści­wej ob­słu­gi Uczest­ni­ków pod­czas Wy­da­rze­nia w za­leż­no­ści od cha­rak­te­ru uczest­nic­twa, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie za­pew­nie­nia od­po­wied­nich do­stę­pów do po­szcze­gól­nych czę­ści obiek­tu, w któ­rym or­ga­ni­zo­wa­ne jest Wydarzenie.
 10. W związ­ku z pa­nu­ją­cym sta­nem epi­de­mii, Uczest­nik, któ­ry wy­ra­zi na to zgo­dę po­twier­dzi Or­ga­ni­za­to­ro­wi in­for­ma­cje do­ty­czą­ce za­szcze­pie­nia lub bra­ku za­szcze­pie­nia prze­ka­za­ne pod­czas re­je­stra­cji, przed­sta­wia­jąc do wglą­du do­wód peł­ne­go za­szcze­pie­nia na COVID-19 szcze­pion­ką do­pusz­czo­ną w Unii Europejskiej.
 11. Uczest­nik, któ­ry od­mó­wi po­twier­dze­nia in­for­ma­cji o za­szcze­pie­niu, uzna­ny zo­sta­nie za oso­bę nie­zasz­cze­pio­ną i w przy­pad­ku osią­gnię­cia li­mi­tu osób uczest­ni­czą­cych w Wy­da­rze­niu, nie bę­dzie mógł wziąć w nim udziału.
 1. DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK 
 1. Da­ne oso­bo­we po­zy­ski­wa­ne w ra­mach uczest­nic­twa bę­dą prze­twa­rza­ne w ce­lach zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją i prze­bie­giem Wy­da­rze­nia zgod­nie z tre­ścią klau­zu­li in­for­ma­cyj­nej wska­za­nej poniżej:

Wy­peł­nia­jąc obo­wią­zek in­for­ma­cyj­ny wy­ni­ka­ją­cy z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), da­lej ja­ko RODO – w związ­ku z po­zy­ski­wa­niem od oso­by fi­zycz­nej lub przed­się­bior­cy bę­dą­ce­go oso­bą fi­zycz­ną da­nych oso­bo­wych Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. in­for­mu­je, że:

 1. Ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych jest Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A., ul. Szo­pe­na 51, 35 – 959 Rze­szów, wpi­sa­na do Re­je­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go przez Sąd Re­jo­no­wy w Rze­szo­wie, XII Wy­dział Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nr 0000008207, NIP: 813–00-10–538, REGON: 690260330, ka­pi­tał za­kła­do­wy w wy­so­ko­ści 27 581 000 zł, opła­co­ny w ca­ło­ści, ad­res e ma­il: sekretariat@rarr.rzeszow.pl;
 2. Da­ne kon­tak­to­we In­spek­to­ra Ochro­ny Da­nych: iod@rarr.rzeszow.pl;
 3. Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez Ad­mi­ni­stra­to­ra zgod­nie z:
 • 6 ust. 1. lit. b) RODO – w ce­lu re­je­stra­cji na Wy­da­rze­nie pn. Car­pa­thian Star­tup Fest 2021 za po­śred­nic­twem sys­te­mu Eve­nea i wzię­cia w nim udzia­łu na za­sa­dach wska­za­nych w Re­gu­la­mi­nie Wy­da­rze­nia do­stęp­nym pod ad­re­sem: csf21.carpathianfest.pl oraz utrzy­my­wa­nia bie­żą­ce­go kon­tak­tu te­le­fo­nicz­ne­go lub/i e‑mailowego w związ­ku z udzia­łem w ww. Wy­da­rze­niu. Po­nad­to Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne w ce­lu udo­ku­men­to­wa­nia prze­bie­gu Wy­da­rze­nia, w tym spo­rzą­dze­nia li­sty uczest­ni­ków oraz opu­bli­ko­wa­nia li­sty lau­re­atów kon­kur­sów pro­wa­dzo­nych w ra­mach Wy­da­rze­nia, oraz prze­pro­wa­dze­nia ba­dań ankietowych;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na pod­sta­wie Pań­stwa do­bro­wol­nej zgo­dy – w ce­lu we­ry­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści pod­czas wej­ścia na te­ren obiek­tu, w któ­rym od­by­wać się bę­dzie Wy­da­rze­nie oraz do po­szcze­gól­nych je­go czę­ści z ogra­ni­czo­nym do­stę­pem, a po­nad­to do we­ry­fi­ka­cji do­wo­du peł­ne­go za­szcze­pie­nia na COVID ‑19 szcze­pion­ką do­pusz­czo­ną w Unii Eu­ro­pej­skiej. Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do  wy­co­fa­nia zgo­dy, któ­re mo­że być przez Pań­stwa zre­ali­zo­wa­ne w każ­dej chwi­li po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na ad­res dadamski@rarr.rzeszow.pl. Sko­rzy­sta­nie z pra­wa cof­nię­cia zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, któ­re mia­ło miej­sce do mo­men­tu wy­co­fa­nia zgody;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Pań­stwa do­bro­wol­nej zgo­dy – w ce­lu prze­twa­rza­nia przez Or­ga­ni­za­to­ra Pań­stwa wi­ze­run­ku w ca­ło­ści lub we frag­men­tach na po­trze­by do­ku­men­ta­cji fil­mo­wej i fo­to­gra­ficz­nej z Wy­da­rze­nia oraz dla ce­lów ar­chi­wal­nych i pro­mo­cyj­no – in­for­ma­cyj­nych. Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wy­co­fa­nia zgo­dy, któ­re mo­że być przez Pań­stwa zre­ali­zo­wa­ne w każ­dej chwi­li po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na ad­res dadamski@rarr.rzeszow.pl Sko­rzy­sta­nie z pra­wa cof­nię­cia zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, któ­re mia­ło miej­sce do mo­men­tu wy­co­fa­nia zgody;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. re­ali­za­cji obo­wiąz­ków Ad­mi­ni­stra­to­ra wy­ni­ka­ją­cych
  z prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów po­dat­ko­wo-księ­go­wych oraz archiwizacyjnych;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w ce­lu re­ali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów Ad­mi­ni­stra­to­ra, w szcze­gól­no­ści do­cho­dze­nia rosz­czeń przy­słu­gu­ją­cych Administratorowi.
 1. Od­bior­ca­mi Pań­stwa da­nych oso­bo­wych bę­dą in.: pod­mio­ty świad­czą­ce dla Ad­mi­ni­stra­to­ra usłu­gi praw­ne lub fi­nan­so­wo-księ­go­we, usłu­gi do­rad­cze, usłu­gi in­for­ma­tycz­ne, usłu­gi pocz­to­we lub ku­rier­skie oraz po­zo­sta­łe upo­waż­nio­ne na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa. Od­bior­ca­mi Pań­stwa da­nych oso­bo­wych bę­dą po­nad­to pod­mio­ty ob­słu­gu­ją­ce plat­for­mę umoż­li­wia­ją­cą re­je­stra­cję na Wy­da­rze­nie oraz prze­pro­wa­dza­nie wi­de­okon­fe­ren­cji, tre­ne­rzy pro­wa­dzą­cy szko­le­nia w ra­mach Wy­da­rze­nia oraz pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce da­ne oso­bo­we na pod­sta­wie od­ręb­nie za­war­tych umów po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia. Ww. da­ne oso­bo­we mo­gą być po­nad­to udo­stęp­nio­ne Part­ne­rom Wydarzenia. 
 2. Pań­stwa da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne w związ­ku z udzia­łem w Wy­da­rze­niu bę­dą prze­twa­rza­ne w okre­sie re­ali­za­cji ce­lu prze­twa­rza­nia – tj. do cza­su wy­ko­na­nia umo­wy (w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), do cza­su cof­nię­cia wy­ra­żo­nej przez Pań­stwa zgo­dy (w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust.1 lit. a) RODO) lub do cza­su wnie­sie­nia sprze­ci­wu (w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Po­nad­to Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne przez okres re­ali­za­cji obo­wiąz­ków Ad­mi­ni­stra­to­ra wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów po­dat­ko­wo-księ­go­wych, a tak­że w okre­sie nie­zbęd­nym do usta­le­nia i do­cho­dze­nia ewen­tu­al­nych roszczeń.
 3. Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do:
 • uzy­ska­nia in­for­ma­cji czy da­ne oso­bo­we są przez Ad­mi­ni­stra­to­ra prze­twa­rza­ne, a je­że­li tak rów­nież pra­wo do ich dostępu,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych, któ­re są nie­pra­wi­dło­we, a z uwzględ­nie­niem ce­lów prze­twa­rza­nia rów­nież pra­wo żą­da­nia uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych da­nych osobowych,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go usu­nię­cia da­nych osobowych,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra prze­nie­sie­nia da­nych osobowych,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych osobowych,
 • wnie­sie­nia sprze­ci­wu w przy­pad­ku, gdy Pań­stwa da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych, gdy uzna­cie Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych oso­bo­wych na­ru­sza prze­pi­sy prawa.
 1. Ad­mi­ni­stra­tor nie pla­nu­je prze­ka­zy­wać Pań­stwa da­nych oso­bo­wych od­bior­com spo­za Eu­ro­pej­skie­go Ob­sza­ru Go­spo­dar­cze­go, czy­li do państw trze­cich i or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, z za­strze­że­niem że prze­ka­za­nie mo­że na­stą­pić za po­śred­nic­twem ope­ra­to­ra plat­for­my umoż­li­wia­ją­cej re­je­stra­cję na Wy­da­rze­nie — w ce­lu re­ali­za­cji usług IT zwią­za­nych w re­je­stra­cją na Wydarzenie.
 2. Pań­stwa da­ne oso­bo­we nie bę­dą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu pro­ce­so­wi po­dej­mo­wa­nia decyzji.
 3. Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do re­je­stra­cji i wzię­cia udzia­łu w ww. Wy­da­rze­niu na za­sa­dach wska­za­nych w Re­gu­la­mi­nie Wydarzenia.
 1. Prze­bieg Wy­da­rze­nia bę­dzie utrwa­la­ny fo­to­gra­ficz­nie oraz za po­mo­cą urzą­dzeń audio/video, w tym mo­że być trans­mi­to­wa­ny w ra­dio, te­le­wi­zji lub za po­mo­cą in­nych środ­ków umoż­li­wia­ją­cych pu­blicz­ne udo­stęp­nia­nie w ta­ki spo­sób, aby każ­dy mógł mieć do nie­go do­stęp w miej­scu i w cza­sie przez sie­bie wy­bra­nym (np. w sie­ci In­ter­net). Uczest­nic­two w Wy­da­rze­niu jest jaw­ne, a za­tem syl­wet­ka lub wi­ze­ru­nek Uczest­ni­ka uję­te ja­ko ele­ment więk­szej ca­ło­ści mo­gą być in­ten­cjo­nal­nie lub przy­pad­ko­wo udo­ku­men­to­wa­ne fo­to­gra­ficz­nie, dźwię­ko­wo lub fil­mo­wo, a ma­te­ria­ły uzy­ska­ne w ten spo­sób mo­gą być roz­po­wszech­nia­ne przez Or­ga­ni­za­to­ra oraz przed­sta­wi­cie­li pra­sy, ra­dia i te­le­wi­zji w ce­lach in­for­ma­cyj­nych i pro­mo­cyj­nych zwią­za­nych z Wy­da­rze­niem i dzia­łal­no­ścią Or­ga­ni­za­to­ra (w tym po­przez ser­wi­sy in­ter­ne­to­we, pocz­tę elek­tro­nicz­ną, me­dia spo­łecz­no­ścio­we i w pra­sie dru­ko­wa­nej). Nie­za­leż­nie od po­wyż­sze­go, prze­bieg Wy­da­rze­nia mo­że być też mo­ni­to­ro­wa­ny ze wzglę­dów bezpieczeństwa.
 2. Udo­stęp­nie­nie Or­ga­ni­za­to­ro­wi Wy­da­rze­nia wi­ze­run­ku w po­sta­ci m.in. in­dy­wi­du­al­nej fo­to­gra­fii, bio­gra­mu, gra­fi­ki lub na­gra­nia na­stę­pu­je na pod­sta­wie uprzed­nio wy­ra­żo­nej zgo­dy w for­mie pi­sem­nej wy­ni­ka­ją­cej z od­ręb­nych przepisów.
 1. WARUNKI KONKURSU
 1. Or­ga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie. Udział w Kon­kur­sie jest bezpłatny.
 2. Po­my­sło­daw­ca, star­tup, sca­leup, któ­ry chce wziąć udział w Kon­kur­sie zo­bo­wią­za­ny jest w pierw­szej ko­lej­no­ści do zgło­sze­nia się po­przez For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy na stro­nie csf21.carpathianfest.pl z ozna­cze­niem ja­kiej ka­te­go­rii do­ty­czy pro­jekt oraz po­zo­sta­wie­nia swo­ich da­nych kon­tak­to­wych (I etap).
 3. Ter­min za­koń­cze­nia przyj­mo­wa­nia zgło­szeń wid­nie­je na stro­nie Wy­da­rze­nia csf21.carpathianfest.pl. Ja­ko sku­tecz­ne zgło­sze­nie na­le­ży ro­zu­mieć wy­sła­nie pierw­sze­go zgło­sze­nia oraz prze­sła­nie One Pa­ge­ra, o któ­rym mo­wa w ust.6. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość wy­dłu­że­nia ter­mi­nu przed­ło­że­nia zgło­szeń o czym po­in­for­mu­je na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl
 4. Kon­kurs jest po­dzie­lo­ny na 3 kategorie:
  • Po­my­sły – pro­jek­ty osób fi­zycz­nych nie pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej w przed­mio­cie zgłoszenia;
  • Star­tu­py – pro­jek­ty zgła­sza­ne przez przed­się­bior­stwa, znaj­du­ją­ce się w fa­zie in­ku­ba­cji, two­rze­nia MVP lub pierw­szej sprze­da­ży produktu/usługi;
  • Sca­leu­py – pro­jek­ty zgła­sza­ne przez przed­się­bior­stwa pro­wa­dzą­ce sprze­daż produktów/usług.
 5. Na­gro­dy w kon­kur­sie bę­dą przy­zna­wa­ne w na­stę­pu­ją­cych kategoriach:
  • Po­mysł — 6 tys. PLN (I miej­sce), 4 tys. PLN (II miej­sce), 2 tys. PLN (III miejsce);
  • Star­tup – 15 tys. PLN (I miej­sce), 10 tys. PLN (II miej­sce), 5 tys. PLN (III miejsce);
  • Star­tup i Sca­leup, któ­re­go pro­jekt do­ty­czy jed­nej z in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go tj. lot­nic­two i ko­smo­nau­ty­ka, ja­kość ży­cia, in­for­ma­cja i te­le­ko­mu­ni­ka­cja, mo­to­ry­za­cja – 5 tys. PLN. W ra­mach każ­dej z in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji zo­sta­nie przy­zna­na jed­na na­gro­da fi­nan­so­wa. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość od­stą­pie­nia od przy­zna­nia na­gro­dy w ra­mach in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, w przy­pad­ku bra­ku kon­ku­ren­cji w da­nej specjalizacji.
 6. Po zgło­sze­niu, o któ­rym mo­wa w ust. 2, Or­ga­ni­za­tor skon­tak­tu­je się
  z przed­sta­wi­cie­la­mi po­my­słów, star­tu­pów i sca­leu­pów i za­pro­si do wy­peł­nie­nia kar­ty in­for­ma­cyj­nej na te­mat zgła­sza­ne­go pro­jek­tu wraz z po­da­niem da­nych oso­bo­wych człon­ków zespołu/organu za­rzą­dza­ją­ce­go (zwa­ne­go. da­lej: One Pa­ge­rem), prze­sy­ła­jąc ma­ila z lin­kiem do One Pa­ge­ra oraz ni­niej­szym Regulaminem.
 7. Uzu­peł­nie­nie i prze­sła­nie One Pa­ge­ra jest rów­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją ni­niej­sze­go Regulaminu.
 8. Or­ga­ni­za­tor w mia­rę moż­li­wo­ści po­mo­że w wy­peł­nie­niu One Pa­ge­ra, w szcze­gól­no­ści po­przez or­ga­ni­za­cję dwóch szko­leń on-li­ne, któ­re od­bę­dą się w ter­mi­nach, o któ­rych Or­ga­ni­za­tor po­in­for­mu­je za po­śred­nic­twem maila.
 9. Wa­run­kiem dal­sze­go uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest prze­sła­nie One Pagera.
 10. Z wszyst­kich prze­sła­nych One Pa­ge­rów Or­ga­ni­za­tor przy­go­tu­je Ra­port zbior­czy
  (zwa­ny da­lej: Ra­por­tem) z po­dzia­łem na ka­te­go­rie kon­kur­so­we, o któ­rych mo­wa w ust. 4 i ust. 5.
 11. Ra­port zo­sta­nie prze­sła­ny do fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych bę­dą­cych Part­ne­ra­mi Me­ry­to­rycz­ny­mi Wy­da­rze­nia oraz do in­we­sto­rów in­dy­wi­du­al­nych z proś­bą o wska­za­nie in­te­re­su­ją­cych pro­jek­tów w ra­mach każ­dej z ka­te­go­rii zgod­nie z za­sa­dą TAK/NIE. Ra­port bę­dzie za­no­ni­mi­zo­wa­ny tj. nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne na­zwy przed­się­biorstw, ani da­ne po­szcze­gól­nych człon­ków zespołów.
 12. Zgła­sza­ją­cy pro­jekt wy­ra­ża zgo­dę na prze­sła­nie Ra­por­tu do pod­mio­tów, o któ­rych mo­wa powyżej.
 13. Na pod­sta­wie ze­bra­nych wska­zań zgod­nie z ust. 11, Or­ga­ni­za­tor przy­go­tu­je li­stę ran­kin­go­wą zgod­nie z za­sa­dą, że każ­de „TAK” ozna­cza 1 pkt. Do udzia­łu w ko­lej­nym eta­pie (II etap) zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ne pro­jek­ty któ­re uzy­ska­ły naj­więk­szą licz­bę punktów:
  • po­my­sło­daw­cy — 6 projektów,
  • star­tu­py — 8 projektów,
  • sca­leu­py — 8 projektów.
 14. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do zmia­ny licz­by pro­jek­tów w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach, któ­re przej­dą do II eta­pu. Od do­ko­na­nej oce­ny zgod­nie z me­to­do­lo­gią, o któ­rej mo­wa w ust. 13, nie ma pro­ce­du­ry od­wo­ław­czej. W przy­pad­ku, gdy dwa lub wię­cej pro­jek­tów uzy­ska jed­na­ko­wą licz­bę punk­tów, de­cy­zję o ko­lej­no­ści miejsc po­dej­mu­je Or­ga­ni­za­tor po­wo­łu­jąc w tym ce­lu do­raź­ną Ko­mi­sję Projektową.
 15. W przy­pad­ku, gdy pro­jekt nie przej­dzie do ko­lej­ne­go eta­pu (po­za li­stą ran­kin­go­wą), a zgod­nie z ode­sła­ny­mi przez da­ny fun­dusz inwestycyjny/inwestora in­dy­wi­du­al­ne­go in­for­ma­cja­mi, bę­dą oni za­in­te­re­so­wa­ni pro­jek­tem, Or­ga­ni­za­tor umoż­li­wi oso­bi­ste spo­tka­nie w trak­cie Wy­da­rze­nia z przed­sta­wi­cie­lem fun­du­szu inwestycyjnego/inwestora in­dy­wi­du­al­ne­go. Dla każ­de­go z pro­jek­tów, któ­re nie zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do II eta­pu Or­ga­ni­za­tor prze­wi­dział moż­li­wość uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu w cha­rak­te­rze Uczest­ni­ka – bier­ne­go słu­cha­cza (przy uwzględ­nie­niu li­mi­tów na­rzu­co­nych z mo­cy prawa).
 16. Przed­sta­wi­cie­le pro­jek­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do II eta­pu zo­sta­ną za­pro­sze­ni do udzia­łu w CSF21 CAMP (zwa­ne­go da­lej: CAMPEM), na te­re­nie Pod­kar­pac­kie­go Par­ku Na­uko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go Ae­ro­po­lis w Ja­sion­ce k. Rze­szo­wa. Udział w CAMPIE jest obo­wiąz­ko­wy dla co naj­mniej jed­ne­go przed­sta­wi­cie­la pro­jek­tu za­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go do II eta­pu, któ­ry bę­dzie wy­stę­po­wał w ra­mach Wy­da­rze­nia pod­czas DEMO DAY. Udział w CAMPIE jest bez­płat­ny. Ter­mi­ny CAM­Pu oraz Wy­da­rze­nia wid­nie­ją na stro­nie csf21.carpathianfest.pl. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga, że ter­mi­ny te mo­gą ulec zmia­nie o czym Uczest­nik zo­sta­nie po­in­for­mo­wa­ny dro­gą ma­ilo­wą oraz zak­tu­ali­zo­wa­ny zo­sta­nie ter­min po­da­ny na stronie.
 17. Ce­lem CAMPU jest przy­go­to­wa­nie człon­ków pro­jek­tów do wy­stą­pie­nia przed fun­du­sza­mi inwestycyjnymi/inwestorami in­dy­wi­du­al­ny­mi. Ob­sza­ra­mi wie­dzy po­ru­sza­ny­mi w trak­cie CAMPU bę­dą: two­rze­nie mo­de­li biz­ne­so­wych, wej­ścia i wyj­ścia in­we­sty­cyj­ne oraz prak­tycz­ne przy­go­to­wa­nie wy­stą­pie­nia tzw. pitch przed fun­du­sza­mi inwestycyjnymi/inwestorami in­dy­wi­du­al­ny­mi. Efek­tem koń­co­wym dla każ­de­go z pro­jek­tów po­win­no być przy­go­to­wa­nie pre­zen­ta­cji, któ­ra po­win­na za­wie­rać w szcze­gól­no­ści opis pro­ble­mu wy­stę­pu­ją­ce­go na ryn­ku oraz je­go roz­wią­za­nie, opis ryn­ku do­ce­lo­we­go, opis kon­ku­ren­cji, pod­su­mo­wa­nie fi­nan­sów, stan re­ali­za­cji przed­się­wzię­cia oraz pro­po­zy­cję dla fun­du­szu inwestycyjnego/inwestora in­dy­wi­du­al­ne­go. Szcze­gó­ło­wa Agen­da CAMPU zo­sta­nie przed­sta­wio­na z od­po­wied­nim wyprzedzeniem.
 18. Przed Wy­da­rze­niem zo­sta­ną na­gra­ne krót­kie ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne vi­deo do­ty­czą­ce każ­de­go z pro­jek­tów, któ­re bę­dą pre­zen­to­wa­ne w ra­mach Wy­da­rze­nia pod­czas DEMO DAY, tzw. in­tro oraz pro­mo­wa­ne w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych i na stro­nach in­ter­ne­to­wych Organizatora.
 19. Przed­sta­wi­cie­le pro­jek­tów za­pre­zen­tu­ją swo­je po­my­sły przed Ju­ry kon­kur­so­wym w trak­cie Car­pa­thian Star­tup Fest.
 20. Wy­stą­pie­nia i pre­zen­ta­cje od­bę­dą się dla każ­dej ka­te­go­rii od­dziel­nie w po­szcze­gól­nych blo­kach te­ma­tycz­nych. Szcze­gó­ło­wa Agen­da zo­sta­nie ogło­szo­na przed Wydarzeniem.
 21. W skład Ju­ry kon­kur­so­we­go dla po­my­słów (Kon­kurs Idea Chal­len­ge) wej­dą: Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go – Prze­wod­ni­czą­cy Ka­pi­tu­ły, Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. Przed­sta­wi­cie­le Part­ne­rów CSF21. Ju­ry bę­dzie przy­zna­wać oce­ny w ska­li 1 – 10 z uwzględ­nie­niem kry­te­riów ta­kich jak: po­ten­cjał ryn­ko­wy, ze­spół, ja­kość wy­stą­pie­nia. Na pod­sta­wie przy­zna­nych ocen zo­sta­nie utwo­rzo­na li­sta ran­kin­go­wa. Zwy­cięz­ca­mi bę­dą po­my­sły, któ­re uzy­ska­ły naj­wyż­szą licz­bę punk­tów. W przy­pad­ku rów­nej licz­by punk­tów głos de­cy­du­ją­cy na­le­żeć bę­dzie do Prze­wod­ni­czą­ce­go Ka­pi­tu­ły Jury.
 22. W skład Ju­ry kon­kur­so­we­go dla naj­lep­sze­go star­tu­pu oraz dla naj­lep­sze­go star­tu­pu lub sca­leu­pu, któ­re­go pro­jekt do­ty­czy jed­nej z in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go wej­dzie Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go – Prze­wod­ni­czą­cy Ka­pi­tu­ły, Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. oraz Przed­sta­wi­cie­le Part­ne­rów Me­ry­to­rycz­nych tj. fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych oraz in­we­sto­rów in­dy­wi­du­al­nych. Ju­ry bę­dzie przy­zna­wać oce­ny w ska­li 1 – 10 z uwzględ­nie­niem kry­te­riów ta­kich jak: po­ten­cjał ryn­ko­wy, ze­spół, ja­kość wy­stą­pie­nia. Na pod­sta­wie przy­zna­nych ocen zo­sta­nie utwo­rzo­na li­sta ran­kin­go­wa. Zwy­cięz­ca­mi bę­dą po­my­sły, któ­re uzy­ska­ły naj­wyż­szą licz­bę punk­tów. W przy­pad­ku rów­nej licz­by punk­tów głos de­cy­du­ją­cy na­le­żeć bę­dzie do prze­wod­ni­czą­ce­go Kapituły.
 23. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do po­wo­ła­nia w skład Ju­ry rów­nież do­dat­ko­wych osób, w tym w szcze­gól­no­ści za­pro­szo­nych Gości.
 24. De­cy­zje Ju­ry są osta­tecz­ne i nie przy­słu­gu­ją od nich środ­ki odwoławcze.
 25. Dla zwy­cięz­ców Kon­kur­su w ra­mach każ­dej z ka­te­go­rii Or­ga­ni­za­tor prze­wi­dział po dwie wej­ściów­ki VIP na wie­czor­ne wy­da­rze­nie ne­twor­kin­go­we – after par­ty. W za­leż­no­ści od do­stęp­no­ści miejsc Or­ga­ni­za­tor mo­że zwięk­szyć pu­lę wej­śció­wek VIP po­wy­żej usta­lo­ne­go limitu.
 26. Po­my­sło­daw­cy, star­tu­py i sca­leu­py bio­rą­ce udział w Wy­da­rze­niu zo­bo­wią­zu­ją się w przy­pad­ku wejść ka­pi­ta­ło­wych, do któ­rych przy­czy­nił się udział w Wy­da­rze­niu, do po­in­for­mo­wa­nia o za­ist­nia­łym fak­cie Or­ga­ni­za­to­ra w ter­mi­nie 14 dni od wy­stą­pie­nia zdarzenia.
 27. W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nie a do­ty­czą­cych prze­bie­gu Kon­kur­su, de­cy­zje po­dej­mu­je Organizator.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga pra­wo do zmia­ny tre­ści ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu. Zmia­ny Re­gu­la­mi­nu do­ko­ny­wa­ne bę­dą przez Or­ga­ni­za­to­ra po­przez opu­bli­ko­wa­nie no­wej tre­ści Re­gu­la­mi­nu na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl
 2. Re­gu­la­min wcho­dzi w ży­cie z dniem je­go opublikowania.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Re­gu­la­mi­nie za­sto­so­wa­nie ma­ją prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sy usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964r. – Ko­deks Cy­wil­ny (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz Roz­po­rzą­dze­nia Ra­dy Mi­ni­strów z dnia 6 ma­ja 2021r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, na­ka­zów i za­ka­zów w związ­ku z wy­stą­pie­niem sta­nu epi­de­mii (Dz.U.2021.861 ze zm.).

Re­gu­la­min waż­ny do 15.09.2021

 1. DEFINICJE

Or­ga­ni­za­tor - Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A.;

Part­ner Głów­ny Wy­da­rze­nia — in­sty­tu­cja pu­blicz­na lub pry­wat­na, któ­rej Or­ga­ni­za­tor nadał sta­tus Part­ne­ra Głów­ne­go Wydarzenia;

Part­ner Me­ry­to­rycz­ny — in­sty­tu­cja pu­blicz­na lub pry­wat­na, któ­rej Or­ga­ni­za­tor nadał sta­tus Part­ne­ra Me­ry­to­rycz­ne­go — w szcze­gól­no­ści fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne, IOB itp.;

Part­ner Wy­da­rze­nia – in­sty­tu­cja pu­blicz­na lub pry­wat­na, któ­rej Or­ga­ni­za­tor nadał sta­tus Part­ne­ra Wydarzenia;

Kon­kurs — pro­ces ob­ję­ty ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem szcze­gó­ło­wo opi­sa­ny w Roz­dzia­le 7 Re­gu­la­mi­nu, zmie­rza­ją­cy do wy­ło­nie­nia zwy­cięz­cy, któ­ry otrzy­ma na­gro­dę fi­nan­so­wą od Organizatora;

One Pa­ger - krót­ka in­for­ma­cja na te­mat zgła­sza­ne­go pro­jek­tu wy­ko­rzy­sty­wa­na przez Or­ga­ni­za­to­ra do opra­co­wa­nia Raportu/Raportu zbior­cze­go — One Pa­ger sta­no­wi wa­ży ele­ment pro­ce­su Konkursu;

Raport/Raport zbior­czy — do­ku­ment w for­mie PDF, opra­co­wa­ny na pod­sta­wie prze­sła­nych One Pa­ge­rów, któ­ry zo­sta­nie udo­stęp­nio­ny fun­du­szom in­we­sty­cyj­nym i in­we­sto­rom in­dy­wi­du­al­nym w ce­lu ze­bra­nia od nich in­for­ma­cji do­ty­czą­cych za­in­te­re­so­wa­nia da­nym projektem;

CFS21 CAMP/CAMP — wy­da­rze­nie bez­płat­ne — sta­no­wią­ce etap re­ali­za­cji Kon­kur­su, re­ali­zo­wa­ne przez Organizatora;

JURY/Kapituła — wy­zna­czo­ne przez Or­ga­ni­za­to­ra oso­by fi­zycz­ne do­ko­nu­ją­ce oce­ny zgło­szo­nych pro­jek­tów w ra­mach Konkursu;

Re­gu­la­min – ni­niej­szy Regulamin.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Re­gu­la­min okre­śla za­sa­dy udzia­łu w Car­pa­thian Star­tup Fest 2021 (zwa­nym da­lej: Wy­da­rze­niem) or­ga­ni­zo­wa­nym przez RARR S.A.(zwanym da­lej: Organizatorem).
 2. Ce­lem or­ga­ni­zo­wa­ne­go Wy­da­rze­nia jest umoż­li­wie­nie au­to­rom naj­lep­szych
  i per­spek­ty­wicz­nych po­my­słów, star­tu­pów i sca­leu­pów za­pre­zen­to­wa­nia na ży­wo przed przed­sta­wi­cie­la­mi fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych i in­we­sto­ra­mi in­dy­wi­du­al­ny­mi swo­ich pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań. Ocze­ki­wa­nym efek­tem jest in­we­sty­cja ka­pi­ta­ło­wa lub wspar­cie do­rad­cze dla star­tu­pów, sca­leu­pów (lub mix tzw. smart mo­ney). Ko­lej­nym waż­nym ce­lem jest sze­ro­ko ro­zu­mia­na pro­mo­cja go­spo­dar­cza star­tu­pów oraz networking.
 3. Wy­da­rze­nie od­bę­dzie się 28 paź­dzier­ni­ka 2021r. w Rze­szo­wie. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści re­ali­za­cji Wy­da­rze­nia z uwa­gi na sy­tu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, Or­ga­ni­za­tor po­dej­mie de­cy­zję o zmia­nie ter­mi­nu Wy­da­rze­nia lub o mo­dy­fi­ka­cji Regulaminu.
 4. Wszel­kie pra­wa do pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań za­pre­zen­to­wa­nych przez po­my­sło­daw­ców, star­tu­py oraz sca­leu­py w ra­mach Wy­da­rze­nia po­zo­sta­ją wła­sno­ścią po­szcze­gól­nych po­my­sło­daw­ców, star­tu­pów oraz sca­leu­pów i nie prze­cho­dzą na Or­ga­ni­za­to­ra, Part­ne­rów lub po­zo­sta­łych Uczest­ni­ków Wydarzenia.
 5. Na wy­pa­dek zgło­sze­nia przez oso­bę trze­cią ja­kich­kol­wiek rosz­czeń do­ty­czą­cych wła­sno­ści praw au­tor­skich do pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań za­pre­zen­to­wa­nych przez po­my­sło­daw­ców, star­tu­py oraz sca­leu­py w ra­mach Wy­da­rze­nia, Uczest­nik, któ­ry za­pre­zen­to­wał da­ny po­mysł, po­no­sić bę­dzie ca­łą od­po­wie­dzial­ność z ty­tu­łu na­ru­sze­nia wła­sno­ści i chro­ni i za­bez­pie­cza Or­ga­ni­za­to­ra przed od­po­wie­dzial­no­ścią w za­kre­sie wszel­kich ta­kich roszczeń.
 6. Bio­rąc udział w Wy­da­rze­niu Uczest­nik oświad­cza, że nie na­ru­sza ani nie na­ru­szy po­sta­no­wień żad­nych umów ani praw osób trze­cich, w tym mię­dzy in­ny­mi pa­ten­tów, praw au­tor­skich, ta­jem­ni­cy przed­się­bior­stwa, zna­ków to­wa­ro­wych, re­kla­my ani dóbr oso­bi­stych jak rów­nież nie ujaw­ni z na­ru­sze­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych lub za­strze­żo­nych do­ty­czą­cych in­nej oso­by lub podmiotu.
 7. W przy­pad­ku stwier­dze­nia przez Or­ga­ni­za­to­ra na­ru­sze­nia ja­kich­kol­wiek wa­run­ków udzia­łu w Wy­da­rze­niu, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku dzia­łań nie­zgod­nych z pra­wem, na­ru­sze­nia za­pi­sów ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, bę­dzie miał on pra­wo do na­tych­mia­sto­we­go i nie­odwo­łal­ne­go od­rzu­ce­nia zgło­sze­nia Uczest­ni­ka i wy­klu­cze­nia go z Wy­da­rze­nia lub Konkursu.
 8. Uczest­nik zgła­sza­jąc  swój  pro­jekt  po­przez  For­mu­larz  Zgło­sze­nio­wy, jak rów­nież prze­ka­zu­jąc do­dat­ko­we in­for­ma­cje w One Pa­ge­rze i pod­czas Wy­da­rze­nia zga­dza się, że in­for­ma­cje te pod­le­gać mo­gą wy­mia­nie, ko­men­to­wa­niu i obie­go­wi w ra­mach Wydarzenia.
 9. Uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że in­for­ma­cje  zgła­sza­ne  w ra­mach Wy­da­rze­nia  ma­ją  za­da­nie  pro­mo­wa­nia  pro­jek­tu,  nie  są  po­uf­ne  i  słu­żą  po­zy­ska­niu wspar­cia me­ry­to­rycz­ne­go  czy  fi­nan­so­we­go  dla  da­ne­go  przedsięwzięcia.
 10. Je­że­li z Re­gu­la­mi­nu nie wy­ni­ka nic in­ne­go, wią­że on wszyst­kich Uczest­ni­ków Wy­da­rze­nia tj. oso­by, któ­re do­ko­nu­ją re­je­stra­cji na Wy­da­rze­nie ja­ko przed­sta­wi­cie­le in­sty­tu­cji lub fir­my, któ­re fak­tycz­nie uczest­ni­czą w Wy­da­rze­niu w cha­rak­te­rze po­my­sło­daw­ców, star­tu­pów, sca­leu­pów, bier­nych słu­cha­czy, go­ści, part­ne­rów, in­we­sto­rów in­dy­wi­du­al­nych lub ich przed­sta­wi­cie­li (Uczest­nik). W ra­zie wąt­pli­wo­ści za Uczest­ni­ka uzna­je się każ­dą oso­bę, któ­ra wy­ra­zi­ła wo­lę wej­ścia na te­ren obiek­tu, w któ­rym od­by­wa się Wy­da­rze­nie i któ­ra zo­sta­ła na ten te­ren wpuszczona.
 11. Uczest­ni­kiem mo­że być wy­łącz­nie oso­ba peł­no­let­nia, chy­ba że Or­ga­ni­za­tor udzie­li in­dy­wi­du­al­nej zgo­dy na uczest­nic­two tak­że in­nym oso­bom. W przy­pad­ku umoż­li­wie­nia uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu oso­bie po­ni­żej 18 ro­ku ży­cia, za prze­strze­ga­nie przez nią wa­run­ków Re­gu­la­mi­nu od­po­wia­da jej praw­ny opiekun.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Re­je­stra­cja na Wy­da­rze­nie od­by­wać się bę­dzie dwu­to­ro­wo w za­leż­no­ści od cha­rak­te­ru uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu tj.:
 1. w przy­pad­ku Uczest­ni­ka – bier­ne­go słu­cha­cza, po­przez sys­tem do re­je­stra­cji Eve­nea, do któ­rej link znaj­du­je się na stro­nie csf21.carpathianfest.pl;
 2. w przy­pad­ku po­my­sło­daw­ców, przed­sta­wi­cie­li star­tu­pu, przed­sta­wi­cie­li sca­leu­pu, któ­rzy apli­ku­ją do udzia­łu w Kon­kur­sie, w pierw­szej ko­lej­no­ści po­przez For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy, któ­ry znaj­du­je się na stro­nie csf21.carpathianfest.pl, a na­stęp­nie po za­kwa­li­fi­ko­wa­niu się do Kon­kur­su, po­przez sys­tem do re­je­stra­cji Eve­nea, do któ­rej link znaj­du­je się na stro­nie csf21.carpathianfest.pl.
 1. Udział w Wy­da­rze­niu ozna­cza ak­cep­ta­cję przez Uczest­ni­ka za­pi­sów Re­gu­la­mi­nu z za­strze­że­niem Roz­dzia­łu 7 ust. 7.
 2. Udział w Wy­da­rze­niu jest bezpłatny.
 3. Re­je­stra­cja, o któ­rej mo­wa w ust. 1 nie ozna­cza au­to­ma­tycz­ne­go uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu. Or­ga­ni­za­tor każ­do­ra­zo­wo po­twier­dzi udział Uczest­ni­ka w Wy­da­rze­niu wia­do­mo­ścią mailową.
 4. W przy­pad­ku osią­gnię­cia li­mi­tu Uczest­ni­ków, okre­ślo­ne­go w prze­pi­sach pra­wa po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go, po­dyk­to­wa­ne­go ak­tu­al­ną sy­tu­acją pan­de­micz­ną, Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość wy­co­fa­nia uczest­nic­twa osób wcze­śniej za­re­je­stro­wa­nych. Uczest­nik zo­sta­nie po­wia­do­mio­ny o po­wyż­szym na po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji ad­res e‑mail, na trzy dni przed ter­mi­nem Wydarzenia.
 5. Or­ga­ni­za­tor okre­śli w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym, wy­ma­ga­nia i da­ne Uczest­ni­ka ko­niecz­ne do re­je­stra­cji. Z uwa­gi na utrzy­mu­ją­cy się stan epi­de­mii, jed­ną z in­for­ma­cji prze­twa­rza­nych przez Or­ga­ni­za­to­ra, bę­dzie in­for­ma­cja do­ty­czą­ca za­szcze­pie­nia lub bra­ku za­szcze­pie­nia na COVID-19 prze­ka­za­na przez Uczest­ni­ka za je­go zgodą.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Or­ga­ni­za­tor za­pew­nia Uczest­ni­ko­wi do­stęp do od­po­wied­nich czę­ści obiek­tu, w któ­rym Wy­da­rze­nie ma miej­sce oraz od­po­wied­nią do cha­rak­te­ru Wy­da­rze­nia for­mę uczest­nic­twa i kon­tak­tu z in­ny­mi Uczestnikami.
 2. Uczest­nik po­no­si od­po­wie­dzial­ność, za szko­dy wy­rzą­dzo­ne pod­czas trwa­nia Wy­da­rze­nia je­go dzia­ła­niem lub za­nie­cha­niem. W przy­pad­ku, gdy szko­dy te po­kry­je Or­ga­ni­za­tor, Or­ga­ni­za­to­ro­wi przy­słu­gu­je rosz­cze­nie re­gre­so­we wzglę­dem Uczest­ni­ka, któ­ry szko­dę wyrządził.
 3. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za za­bez­pie­cze­nie rze­czy lub mie­nia Uczest­ni­ków. W związ­ku z tym, nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ich kra­dzież, uszko­dze­nie lub znisz­cze­nie pod­czas trwa­nia Wydarzenia.
 4. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za skut­ki nie­sto­so­wa­nia się przez Uczest­ni­ka do za­sad, o któ­rych mo­wa w ni­niej­szym Regulaminie.
 5. Uczest­ni­cy są zo­bo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia za­sad bez­pie­czeń­stwa, prze­pi­sów BHP i prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych obo­wią­zu­ją­cych na te­re­nie obiek­tu, w któ­rym or­ga­ni­zo­wa­ne jest Wydarzenie.
 6. Uczest­ni­cy zo­bo­wią­zu­ją się do prze­strze­ga­nia ele­men­tar­nych za­sad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go i po­sza­no­wa­nia mie­nia znaj­du­ją­ce­go się w obiek­cie, Or­ga­ni­za­to­ra oraz in­nych Uczestników.
 7. Uczest­ni­cy zo­bo­wią­za­ni są do po­stę­po­wa­nia we­dług za­le­ceń i in­struk­cji Or­ga­ni­za­to­ra oraz wska­za­nych przez nie­go osób współ­dzia­ła­ją­cych przy or­ga­ni­za­cji Wydarzenia.
 8. Za­bra­nia się wno­sze­nia i po­sia­da­nia przez Uczest­ni­ków bro­ni lub in­nych nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów, ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych, wy­ro­bów pi­ro­tech­nicz­nych, ma­te­ria­łów po­ża­ro­wo nie­bez­piecz­nych, na­po­jów al­ko­ho­lo­wych, środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych oraz wszel­kich in­nych ma­te­ria­łów nie­bez­piecz­nych, któ­re mo­gą do­pro­wa­dzić do po­ża­ru, znisz­cze­nia mie­nia Or­ga­ni­za­to­ra lub na­ru­sze­nia zdro­wia Uczestników.
 9. Oso­by nie­trzeź­we, bę­dą­ce pod wpły­wem al­ko­ho­lu lub środ­ków odu­rza­ją­cych oraz oso­by sta­no­wią­ce za­gro­że­nie dla po­rząd­ku pu­blicz­ne­go ma­ją za­kaz wstę­pu na te­ren Wydarzenia.
 10. W przy­pad­ku po­dej­rze­nia kra­dzie­ży, nisz­cze­nia bądź nie­wła­ści­we­go (de­struk­cyj­ne­go) użyt­ko­wa­nia mie­nia znaj­du­ją­ce­go się na te­re­nie obiek­tu, gdzie jest or­ga­ni­zo­wa­ne Wy­da­rze­nie, Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość zgło­sze­nia ta­ko­we­go fak­tu wła­ści­wym or­ga­nom (w tym Policji).
 11. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do wy­klu­cze­nia z uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu oso­by, któ­ra nie sto­su­je się do po­le­ceń Or­ga­ni­za­to­ra lub osób współ­dzia­ła­ją­cych przy or­ga­ni­za­cji Wy­da­rze­nia, znaj­du­je się pod wpły­wem al­ko­ho­lu lub środ­ków odu­rza­ją­cych, za­cho­wu­je się agre­syw­nie wo­bec in­nych osób, za­kłó­ca prze­bieg Wy­da­rze­nia, nie prze­strze­ga ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, w in­ny spo­sób stwa­rza cho­ciaż­by po­ten­cjal­ne za­gro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa in­nych osób lub mie­nia, wnio­sła na te­ren obiek­tu, w któ­rym or­ga­ni­zo­wa­ne jest Wy­da­rze­nie przed­mio­ty okre­ślo­ne w ust. 8 po­wy­żej. W przy­pad­ku wy­klu­cze­nia Uczest­ni­ka z Wy­da­rze­nia, Uczest­ni­ko­wi nie przy­słu­gu­ją ja­kie­kol­wiek rosz­cze­nia z tym związane.
 1. PRZEBIEG WYDARZENIA
 1. Szcze­gó­ło­wy prze­bieg Wy­da­rze­nia przed­sta­wia Agen­da Wy­da­rze­nia do­stęp­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl.
 2. Or­ga­ni­za­tor zo­bo­wią­zu­je się do do­ło­że­nia wszel­kich sta­rań do za­pew­nie­nia prze­bie­gu Wy­da­rze­nia na za­sa­dach okre­ślo­nych w Agen­dzie Wydarzenia.
 3. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do do­ko­ny­wa­nia zmian w pro­gra­mie i prze­bie­gu Wy­da­rze­nia, przed je­go od­by­ciem, jak rów­nież w trak­cie trwa­nia Wydarzenia.
 4. Je­że­li Or­ga­ni­za­tor do­ko­na zmia­ny pro­gra­mu lub prze­bie­gu Wy­da­rze­nia przed je­go roz­po­czę­ciem, Uczest­ni­cy zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ni o zmia­nie po­przez ogło­sze­nie na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl. O zmia­nie pro­gra­mu lub prze­bie­gu Wy­da­rze­nia pod­czas je­go trwa­nia, Or­ga­ni­za­tor po­in­for­mu­je Uczest­ni­ków nie­zwłocz­nie po pod­ję­ciu de­cy­zji w tej materii.
 5. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do od­wo­ła­nia lub zmia­ny ter­mi­nu i miej­sca Wy­da­rze­nia w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia si­ły wy­żej w szcze­gól­no­ści z uwa­gi na stan epi­de­mii COVID-19 i zwią­za­ne z tym re­stryk­cje i ob­ostrze­nia. W przy­pad­ku, gdy prze­bieg Wy­da­rze­nia lub je­go pro­gram ule­gnie zmia­nie (rów­nież po­przez je­go od­wo­ła­nie lub skró­ce­nie), Or­ga­ni­za­tor nie od­po­wia­da za szko­dę wy­rzą­dzo­ną od­wo­ła­niem lub zmia­ną ter­mi­nu Wy­da­rze­nia. W ta­kim przy­pad­ku nie jest zo­bo­wią­za­ny do zwro­tu kosz­tów, po­nie­sio­nych przez Uczestników.
 6. Przed wej­ściem na Wy­da­rze­nie Or­ga­ni­za­tor do­ko­na we­ry­fi­ka­cji Uczest­ni­ków w spo­sób okre­ślo­ny w ust. 6–11. Uczest­nik zo­bo­wią­za­ny bę­dzie do pod­pi­sa­nia się na li­ście obec­no­ści po uprzed­niej we­ry­fi­ka­cji tożsamości.
 7. Każ­dy Uczest­nik otrzy­ma w dniu Wy­da­rze­nia iden­ty­fi­ka­tor, na któ­rym uję­te zo­sta­ną na­stę­pu­ją­ce in­for­ma­cje: imię i na­zwi­sko Uczest­ni­ka, na­zwa re­pre­zen­to­wa­ne­go przed­się­bior­stwa, for­ma uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu okre­ślo­na w For­mu­la­rzu Zgłoszeniowym/Rejestracyjnym.
 8. Iden­ty­fi­ka­tor na­le­ży no­sić w miej­scu wi­docz­nym dla Or­ga­ni­za­to­ra i osób współ­dzia­ła­ją­cych przy or­ga­ni­za­cji Wy­da­rze­nia w trak­cie je­go trwania.
 9. Iden­ty­fi­ka­tor słu­ży za­pew­nie­niu wła­ści­wej ob­słu­gi Uczest­ni­ków pod­czas Wy­da­rze­nia w za­leż­no­ści od cha­rak­te­ru uczest­nic­twa, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie za­pew­nie­nia od­po­wied­nich do­stę­pów do po­szcze­gól­nych czę­ści obiek­tu, w któ­rym or­ga­ni­zo­wa­ne jest Wydarzenie.
 10. W związ­ku z pa­nu­ją­cym sta­nem epi­de­mii, Uczest­nik, któ­ry wy­ra­zi na to zgo­dę po­twier­dzi Or­ga­ni­za­to­ro­wi in­for­ma­cje do­ty­czą­ce za­szcze­pie­nia lub bra­ku za­szcze­pie­nia prze­ka­za­ne pod­czas re­je­stra­cji, przed­sta­wia­jąc do wglą­du do­wód peł­ne­go za­szcze­pie­nia na COVID-19 szcze­pion­ką do­pusz­czo­ną w Unii Europejskiej.
 11. Uczest­nik, któ­ry od­mó­wi po­twier­dze­nia in­for­ma­cji o za­szcze­pie­niu, uzna­ny zo­sta­nie za oso­bę nie­zasz­cze­pio­ną i w przy­pad­ku osią­gnię­cia li­mi­tu osób uczest­ni­czą­cych w Wy­da­rze­niu, nie bę­dzie mógł wziąć w nim udziału.
 1. DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK
 1. Da­ne oso­bo­we po­zy­ski­wa­ne w ra­mach uczest­nic­twa bę­dą prze­twa­rza­ne w ce­lach zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją i prze­bie­giem Wy­da­rze­nia zgod­nie z tre­ścią klau­zu­li in­for­ma­cyj­nej wska­za­nej poniżej:

Wy­peł­nia­jąc obo­wią­zek in­for­ma­cyj­ny wy­ni­ka­ją­cy z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), da­lej ja­ko RODO – w związ­ku z po­zy­ski­wa­niem od oso­by fi­zycz­nej lub przed­się­bior­cy bę­dą­ce­go oso­bą fi­zycz­ną da­nych oso­bo­wych Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. in­for­mu­je, że:

 1. Ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych jest Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A., ul. Szo­pe­na 51, 35 – 959 Rze­szów, wpi­sa­na do Re­je­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go przez Sąd Re­jo­no­wy w Rze­szo­wie, XII Wy­dział Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nr 0000008207, NIP: 813–00-10–538, REGON: 690260330, ka­pi­tał za­kła­do­wy w wy­so­ko­ści 27 581 000 zł, opła­co­ny w ca­ło­ści, ad­res e ma­il: sekretariat@rarr.rzeszow.pl;
 2. Da­ne kon­tak­to­we In­spek­to­ra Ochro­ny Da­nych: iod@rarr.rzeszow.pl;
 3. Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez Ad­mi­ni­stra­to­ra zgod­nie z:
 • art. 6 ust. 1. lit. b) RODO – w ce­lu re­je­stra­cji na Wy­da­rze­nie pn. Car­pa­thian Star­tup Fest 2021 za po­śred­nic­twem sys­te­mu Eve­nea i wzię­cia w nim udzia­łu na za­sa­dach wska­za­nych w Re­gu­la­mi­nie Wy­da­rze­nia do­stęp­nym pod ad­re­sem: csf21.carpathianfest.pl oraz utrzy­my­wa­nia bie­żą­ce­go kon­tak­tu te­le­fo­nicz­ne­go lub/i e‑mailowego w związ­ku z udzia­łem w ww. Wy­da­rze­niu. Po­nad­to Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne
  w ce­lu udo­ku­men­to­wa­nia prze­bie­gu Wy­da­rze­nia, w tym spo­rzą­dze­nia li­sty uczest­ni­ków oraz opu­bli­ko­wa­nia li­sty lau­re­atów kon­kur­sów pro­wa­dzo­nych w ra­mach Wy­da­rze­nia, oraz prze­pro­wa­dze­nia ba­dań ankietowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na pod­sta­wie Pań­stwa do­bro­wol­nej zgo­dy – w ce­lu we­ry­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści pod­czas wej­ścia na te­ren obiek­tu, w któ­rym od­by­wać się bę­dzie Wy­da­rze­nie oraz do po­szcze­gól­nych je­go czę­ści z ogra­ni­czo­nym do­stę­pem, a po­nad­to do we­ry­fi­ka­cji do­wo­du peł­ne­go za­szcze­pie­nia na COVID ‑19 szcze­pion­ką do­pusz­czo­ną w Unii Eu­ro­pej­skiej. Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do  wy­co­fa­nia zgo­dy, któ­re mo­że być przez Pań­stwa zre­ali­zo­wa­ne w każ­dej chwi­li po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na ad­res dadamski@rarr.rzeszow.pl Sko­rzy­sta­nie z pra­wa cof­nię­cia zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, któ­re mia­ło miej­sce do mo­men­tu wy­co­fa­nia zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Pań­stwa do­bro­wol­nej zgo­dy – w ce­lu prze­twa­rza­nia przez Or­ga­ni­za­to­ra Pań­stwa wi­ze­run­ku w ca­ło­ści lub we frag­men­tach na po­trze­by do­ku­men­ta­cji fil­mo­wej i fo­to­gra­ficz­nej z Wy­da­rze­nia oraz dla ce­lów ar­chi­wal­nych i pro­mo­cyj­no – in­for­ma­cyj­nych. Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wy­co­fa­nia zgo­dy, któ­re mo­że być przez Pań­stwa zre­ali­zo­wa­ne w każ­dej chwi­li po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na ad­res dadamski@rarr.rzeszow.pl Sko­rzy­sta­nie z pra­wa cof­nię­cia zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, któ­re mia­ło miej­sce do mo­men­tu wy­co­fa­nia zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. re­ali­za­cji obo­wiąz­ków Ad­mi­ni­stra­to­ra wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów po­dat­ko­wo-księ­go­wych oraz archiwizacyjnych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w ce­lu re­ali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów Ad­mi­ni­stra­to­ra, w szcze­gól­no­ści do­cho­dze­nia rosz­czeń przy­słu­gu­ją­cych Administratorowi.
 1. Od­bior­ca­mi Pań­stwa da­nych oso­bo­wych bę­dą in.: pod­mio­ty świad­czą­ce dla Ad­mi­ni­stra­to­ra usłu­gi praw­ne lub fi­nan­so­wo-księ­go­we, usłu­gi do­rad­cze, usłu­gi in­for­ma­tycz­ne, usłu­gi pocz­to­we lub ku­rier­skie oraz po­zo­sta­łe upo­waż­nio­ne na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa. Od­bior­ca­mi Pań­stwa da­nych oso­bo­wych bę­dą po­nad­to pod­mio­ty ob­słu­gu­ją­ce plat­for­mę umoż­li­wia­ją­cą re­je­stra­cję na Wy­da­rze­nie oraz prze­pro­wa­dza­nie wi­de­okon­fe­ren­cji, tre­ne­rzy pro­wa­dzą­cy szko­le­nia w ra­mach Wy­da­rze­nia oraz pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce da­ne oso­bo­we na pod­sta­wie od­ręb­nie za­war­tych umów po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia. Ww. da­ne oso­bo­we mo­gą być po­nad­to udo­stęp­nio­ne Part­ne­rom Wydarzenia. 
 2. Pań­stwa da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne w związ­ku z udzia­łem w Wy­da­rze­niu bę­dą prze­twa­rza­ne w okre­sie re­ali­za­cji ce­lu prze­twa­rza­nia – tj. do cza­su wy­ko­na­nia umo­wy (w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), do cza­su cof­nię­cia wy­ra­żo­nej przez Pań­stwa zgo­dy (w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust.1 lit. a) RODO) lub do cza­su wnie­sie­nia sprze­ci­wu (w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Po­nad­to Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne przez okres re­ali­za­cji obo­wiąz­ków Ad­mi­ni­stra­to­ra wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów po­dat­ko­wo-księ­go­wych, a tak­że w okre­sie nie­zbęd­nym do usta­le­nia i do­cho­dze­nia ewen­tu­al­nych roszczeń.
 3. Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do:
 • uzy­ska­nia in­for­ma­cji czy da­ne oso­bo­we są przez Ad­mi­ni­stra­to­ra prze­twa­rza­ne, a je­że­li tak rów­nież pra­wo do ich dostępu,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych, któ­re są nie­pra­wi­dło­we, a z uwzględ­nie­niem ce­lów prze­twa­rza­nia rów­nież pra­wo żą­da­nia uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych da­nych osobowych,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go usu­nię­cia da­nych osobowych,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra prze­nie­sie­nia da­nych osobowych,
 • żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych osobowych,
 • wnie­sie­nia sprze­ci­wu w przy­pad­ku, gdy Pań­stwa da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych, gdy uzna­cie Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych oso­bo­wych na­ru­sza prze­pi­sy prawa.
 1. Ad­mi­ni­stra­tor nie pla­nu­je prze­ka­zy­wać Pań­stwa da­nych oso­bo­wych od­bior­com spo­za Eu­ro­pej­skie­go Ob­sza­ru Go­spo­dar­cze­go, czy­li do państw trze­cich i or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, z za­strze­że­niem że prze­ka­za­nie mo­że na­stą­pić za po­śred­nic­twem ope­ra­to­ra plat­for­my umoż­li­wia­ją­cej re­je­stra­cję na Wy­da­rze­nie — w ce­lu re­ali­za­cji usług IT zwią­za­nych w re­je­stra­cją na Wydarzenie.
 2. Pań­stwa da­ne oso­bo­we nie bę­dą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu pro­ce­so­wi po­dej­mo­wa­nia decyzji.
 3. Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do re­je­stra­cji i wzię­cia udzia­łu w ww. Wy­da­rze­niu na za­sa­dach wska­za­nych w Re­gu­la­mi­nie Wydarzenia.
 1. Prze­bieg Wy­da­rze­nia bę­dzie utrwa­la­ny fo­to­gra­ficz­nie oraz za po­mo­cą urzą­dzeń audio/video, w tym mo­że być trans­mi­to­wa­ny w ra­dio, te­le­wi­zji lub za po­mo­cą in­nych środ­ków umoż­li­wia­ją­cych pu­blicz­ne udo­stęp­nia­nie w ta­ki spo­sób, aby każ­dy mógł mieć do nie­go do­stęp w miej­scu i w cza­sie przez sie­bie wy­bra­nym (np. w sie­ci In­ter­net). Uczest­nic­two w Wy­da­rze­niu jest jaw­ne, a za­tem syl­wet­ka lub wi­ze­ru­nek Uczest­ni­ka uję­te ja­ko ele­ment więk­szej ca­ło­ści mo­gą być in­ten­cjo­nal­nie lub przy­pad­ko­wo udo­ku­men­to­wa­ne fo­to­gra­ficz­nie, dźwię­ko­wo lub fil­mo­wo, a ma­te­ria­ły uzy­ska­ne w ten spo­sób mo­gą być roz­po­wszech­nia­ne przez Or­ga­ni­za­to­ra oraz przed­sta­wi­cie­li pra­sy, ra­dia i te­le­wi­zji w ce­lach in­for­ma­cyj­nych i pro­mo­cyj­nych zwią­za­nych z Wy­da­rze­niem i dzia­łal­no­ścią Or­ga­ni­za­to­ra (w tym po­przez ser­wi­sy in­ter­ne­to­we, pocz­tę elek­tro­nicz­ną, me­dia spo­łecz­no­ścio­we i w pra­sie dru­ko­wa­nej). Nie­za­leż­nie od po­wyż­sze­go, prze­bieg Wy­da­rze­nia mo­że być też mo­ni­to­ro­wa­ny ze wzglę­dów bezpieczeństwa.
 2. Udo­stęp­nie­nie Or­ga­ni­za­to­ro­wi Wy­da­rze­nia wi­ze­run­ku w po­sta­ci m.in. in­dy­wi­du­al­nej fo­to­gra­fii, bio­gra­mu, gra­fi­ki lub na­gra­nia na­stę­pu­je na pod­sta­wie uprzed­nio wy­ra­żo­nej zgo­dy w for­mie pi­sem­nej wy­ni­ka­ją­cej z od­ręb­nych przepisów.
 1. WARUNKI KONKURSU
 1. Or­ga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie. Udział w Kon­kur­sie jest bezpłatny.
 2. Po­my­sło­daw­ca, star­tup, sca­leup, któ­ry chce wziąć udział w Kon­kur­sie zo­bo­wią­za­ny jest w pierw­szej ko­lej­no­ści do zgło­sze­nia się po­przez For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy na stro­nie csf21.carpathianfest.pl z ozna­cze­niem ja­kiej ka­te­go­rii do­ty­czy pro­jekt oraz po­zo­sta­wie­nia swo­ich da­nych kon­tak­to­wych (I etap).
 3. Ter­min za­koń­cze­nia przyj­mo­wa­nia zgło­szeń upły­wa w dniu 21.09.2021r. o go­dzi­nie 23:59. Ja­ko sku­tecz­ne zgło­sze­nie na­le­ży ro­zu­mieć wy­sła­nie pierw­sze­go zgło­sze­nia oraz prze­sła­nie One Pa­ge­ra, o któ­rym mo­wa w ust.6. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość wy­dłu­że­nia ter­mi­nu przed­ło­że­nia zgło­szeń o czym po­in­for­mu­je na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl
 4. Kon­kurs jest po­dzie­lo­ny na 3 kategorie:
 1. Po­my­sły – pro­jek­ty osób fi­zycz­nych nie pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej w przed­mio­cie zgłoszenia;
 2. Star­tu­py – pro­jek­ty zgła­sza­ne przez przed­się­bior­stwa, znaj­du­ją­ce się w fa­zie in­ku­ba­cji, two­rze­nia MVP lub pierw­szej sprze­da­ży produktu/usługi;
 3. Sca­leu­py – pro­jek­ty zgła­sza­ne przez przed­się­bior­stwa pro­wa­dzą­ce sprze­daż produktów/usług.
 1. Na­gro­dy w kon­kur­sie bę­dą przy­zna­wa­ne w na­stę­pu­ją­cych kategoriach:
 1. Po­mysł — 6 tys. PLN (I miej­sce), 4 tys. PLN (II miej­sce), 2 tys. PLN (III miejsce);
 2. Star­tup – 15 tys. PLN (I miej­sce), 10 tys. PLN (II miej­sce), 5 tys. PLN (III miejsce);
 3. Star­tup i Sca­leup, któ­re­go pro­jekt do­ty­czy jed­nej z in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go tj. lot­nic­two i ko­smo­nau­ty­ka, ja­kość ży­cia, in­for­ma­cja i te­le­ko­mu­ni­ka­cja, mo­to­ry­za­cja – 5 tys. PLN. W ra­mach każ­dej z in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji zo­sta­nie przy­zna­na jed­na na­gro­da fi­nan­so­wa. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie moż­li­wość od­stą­pie­nia od przy­zna­nia na­gro­dy w ra­mach in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, w przy­pad­ku bra­ku kon­ku­ren­cji w da­nej specjalizacji.
 1. Po zgło­sze­niu, o któ­rym mo­wa w ust. 2, Or­ga­ni­za­tor skon­tak­tu­je się z przed­sta­wi­cie­la­mi po­my­słów, star­tu­pów i sca­leu­pów i za­pro­si do wy­peł­nie­nia kar­ty in­for­ma­cyj­nej na te­mat zgła­sza­ne­go pro­jek­tu wraz z po­da­niem da­nych oso­bo­wych człon­ków zespołu/organu za­rzą­dza­ją­ce­go (zwa­ne­go. da­lej: One Pa­ge­rem), prze­sy­ła­jąc ma­ila z lin­kiem do One Pa­ge­ra oraz ni­niej­szym Regulaminem.
 2. Uzu­peł­nie­nie i prze­sła­nie One Pa­ge­ra jest rów­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją ni­niej­sze­go Regulaminu.
 3. Or­ga­ni­za­tor w mia­rę moż­li­wo­ści po­mo­że w wy­peł­nie­niu One Pa­ge­ra, w szcze­gól­no­ści po­przez or­ga­ni­za­cję dwóch szko­leń on-li­ne, któ­re od­bę­dą się w ter­mi­nach, o któ­rych Or­ga­ni­za­tor po­in­for­mu­je za po­śred­nic­twem maila.
 4. Wa­run­kiem dal­sze­go uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest prze­sła­nie One Pagera.
 5. Z wszyst­kich prze­sła­nych One Pa­ge­rów Or­ga­ni­za­tor przy­go­tu­je Ra­port zbior­czy (zwa­ny da­lej: Ra­por­tem) z po­dzia­łem na ka­te­go­rie kon­kur­so­we, o któ­rych mo­wa w ust. 4 i ust. 5.
 6. Ra­port zo­sta­nie prze­sła­ny do fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych bę­dą­cych Part­ne­ra­mi Me­ry­to­rycz­ny­mi Wy­da­rze­nia oraz do in­we­sto­rów in­dy­wi­du­al­nych z proś­bą o wska­za­nie in­te­re­su­ją­cych pro­jek­tów w ra­mach każ­dej z ka­te­go­rii zgod­nie z za­sa­dą TAK/NIE. Ra­port bę­dzie za­no­ni­mi­zo­wa­ny tj. nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne na­zwy przed­się­biorstw, ani da­ne po­szcze­gól­nych człon­ków zespołów.
 7. Zgła­sza­ją­cy pro­jekt wy­ra­ża zgo­dę na prze­sła­nie Ra­por­tu do pod­mio­tów, o któ­rych mo­wa powyżej.
 8. Na pod­sta­wie ze­bra­nych wska­zań zgod­nie z ust. 11, Or­ga­ni­za­tor przy­go­tu­je li­stę ran­kin­go­wą zgod­nie z za­sa­dą, że każ­de „TAK” ozna­cza 1 pkt. Do udzia­łu w ko­lej­nym eta­pie (II etap) zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ne pro­jek­ty któ­re uzy­ska­ły naj­więk­szą licz­bę punktów:
 1. po­my­sło­daw­cy — 6 projektów,
 2. star­tu­py — 8 projektów,
 3. sca­leu­py — 8 projektów.
 1. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do zmia­ny licz­by pro­jek­tów w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach, któ­re przej­dą do II eta­pu. Od do­ko­na­nej oce­ny zgod­nie z me­to­do­lo­gią, o któ­rej mo­wa w ust. 13, nie ma pro­ce­du­ry od­wo­ław­czej. W przy­pad­ku, gdy dwa lub wię­cej pro­jek­tów uzy­ska jed­na­ko­wą licz­bę punk­tów, de­cy­zję o ko­lej­no­ści miejsc po­dej­mu­je Or­ga­ni­za­tor po­wo­łu­jąc w tym ce­lu do­raź­ną Ko­mi­sję Projektową.
 2. W przy­pad­ku, gdy pro­jekt nie przej­dzie do ko­lej­ne­go eta­pu (po­za li­stą ran­kin­go­wą), a zgod­nie z ode­sła­ny­mi przez da­ny fun­dusz inwestycyjny/inwestora in­dy­wi­du­al­ne­go in­for­ma­cja­mi, bę­dą oni za­in­te­re­so­wa­ni pro­jek­tem, Or­ga­ni­za­tor umoż­li­wi oso­bi­ste spo­tka­nie w trak­cie Wy­da­rze­nia z przed­sta­wi­cie­lem fun­du­szu inwestycyjnego/inwestora in­dy­wi­du­al­ne­go. Dla każ­de­go z pro­jek­tów, któ­re nie zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do II eta­pu Or­ga­ni­za­tor prze­wi­dział moż­li­wość uczest­nic­twa w Wy­da­rze­niu w dniu 28.10.2021r. w cha­rak­te­rze Uczest­ni­ka – bier­ne­go słu­cha­cza (przy uwzględ­nie­niu li­mi­tów na­rzu­co­nych z mo­cy prawa).
 3. Przed­sta­wi­cie­le pro­jek­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do II eta­pu zo­sta­ną za­pro­sze­ni do udzia­łu w CSF21 CAMP (zwa­ne­go da­lej: CAMPEM), któ­ry obę­dzie się 16–17 paź­dzier­ni­ka 2021r. na te­re­nie Pod­kar­pac­kie­go Par­ku Na­uko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go Ae­ro­po­lis w Ja­sion­ce k. Rze­szo­wa. Udział w CAMPIE jest obo­wiąz­ko­wy dla co naj­mniej jed­ne­go przed­sta­wi­cie­la pro­jek­tu za­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go do II eta­pu, któ­ry bę­dzie wy­stę­po­wał w ra­mach Wy­da­rze­nia 28.10.2021r. pod­czas DEMO DAY. Udział w CAMPIE jest bez­płat­ny. Ter­min mo­że ulec zmia­nie o czym Uczest­nik zo­sta­nie po­in­for­mo­wa­ny dro­gą mailową.
 4. Ce­lem CAMPU jest przy­go­to­wa­nie człon­ków pro­jek­tów do wy­stą­pie­nia przed fun­du­sza­mi inwestycyjnymi/inwestorami in­dy­wi­du­al­ny­mi. Ob­sza­ra­mi wie­dzy po­ru­sza­ny­mi w trak­cie CAMPU bę­dą: two­rze­nie mo­de­li biz­ne­so­wych, wej­ścia i wyj­ścia in­we­sty­cyj­ne oraz prak­tycz­ne przy­go­to­wa­nie wy­stą­pie­nia tzw. pitch przed fun­du­sza­mi inwestycyjnymi/inwestorami in­dy­wi­du­al­ny­mi. Efek­tem koń­co­wym dla każ­de­go z pro­jek­tów po­win­no być przy­go­to­wa­nie pre­zen­ta­cji, któ­ra po­win­na za­wie­rać w szcze­gól­no­ści opis pro­ble­mu wy­stę­pu­ją­ce­go na ryn­ku oraz je­go roz­wią­za­nie, opis ryn­ku do­ce­lo­we­go, opis kon­ku­ren­cji, pod­su­mo­wa­nie fi­nan­sów, stan re­ali­za­cji przed­się­wzię­cia oraz pro­po­zy­cję dla fun­du­szu inwestycyjnego/inwestora in­dy­wi­du­al­ne­go. Szcze­gó­ło­wa Agen­da CAMPU zo­sta­nie przed­sta­wio­na z od­po­wied­nim wyprzedzeniem.
 5. Przed Wy­da­rze­niem zo­sta­ną na­gra­ne krót­kie ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne vi­deo do­ty­czą­ce każ­de­go z pro­jek­tów, któ­re bę­dą pre­zen­to­wa­ne w ra­mach Wy­da­rze­nia 28.10.2021r. pod­czas DEMO DAY, tzw. in­tro oraz pro­mo­wa­ne w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych i na stro­nach in­ter­ne­to­wych Organizatora.
 6. Przed­sta­wi­cie­le pro­jek­tów za­pre­zen­tu­ją swo­je po­my­sły przed Ju­ry kon­kur­so­wym w trak­cie Car­pa­thian Star­tup Fest w dniu 28.10.2021r. w Rzeszowie.
 7. Wy­stą­pie­nia i pre­zen­ta­cje od­bę­dą się dla każ­dej ka­te­go­rii od­dziel­nie w po­szcze­gól­nych blo­kach te­ma­tycz­nych. Szcze­gó­ło­wa Agen­da zo­sta­nie ogło­szo­na przed Wydarzeniem.
 8. W skład Ju­ry kon­kur­so­we­go dla po­my­słów (Kon­kurs Idea Chal­len­ge) wej­dą: Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go – Prze­wod­ni­czą­cy Ka­pi­tu­ły, Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. Przed­sta­wi­cie­le Part­ne­rów CSF21. Ju­ry bę­dzie przy­zna­wać oce­ny w ska­li
  1 – 10 z uwzględ­nie­niem kry­te­riów ta­kich jak: po­ten­cjał ryn­ko­wy, ze­spół, ja­kość wy­stą­pie­nia. Na pod­sta­wie przy­zna­nych ocen zo­sta­nie utwo­rzo­na li­sta ran­kin­go­wa. Zwy­cięz­ca­mi bę­dą po­my­sły, któ­re uzy­ska­ły naj­wyż­szą licz­bę punk­tów. W przy­pad­ku rów­nej licz­by punk­tów głos de­cy­du­ją­cy na­le­żeć bę­dzie do Prze­wod­ni­czą­ce­go Ka­pi­tu­ły Jury.
 9. W skład Ju­ry kon­kur­so­we­go dla naj­lep­sze­go star­tu­pu oraz dla naj­lep­sze­go star­tu­pu lub sca­leu­pu, któ­re­go pro­jekt do­ty­czy jed­nej z in­te­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go wej­dzie Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go – Prze­wod­ni­czą­cy Ka­pi­tu­ły, Przed­sta­wi­ciel Za­rzą­du Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. oraz Przed­sta­wi­cie­le Part­ne­rów Me­ry­to­rycz­nych tj. fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych oraz in­we­sto­rów in­dy­wi­du­al­nych. Ju­ry bę­dzie przy­zna­wać oce­ny w ska­li 1 – 10 z uwzględ­nie­niem kry­te­riów ta­kich jak: po­ten­cjał ryn­ko­wy, ze­spół, ja­kość wy­stą­pie­nia. Na pod­sta­wie przy­zna­nych ocen zo­sta­nie utwo­rzo­na li­sta ran­kin­go­wa. Zwy­cięz­ca­mi bę­dą po­my­sły, któ­re uzy­ska­ły naj­wyż­szą licz­bę punk­tów. W przy­pad­ku rów­nej licz­by punk­tów głos de­cy­du­ją­cy na­le­żeć bę­dzie do prze­wod­ni­czą­ce­go Kapituły.
 10. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do po­wo­ła­nia w skład Ju­ry rów­nież do­dat­ko­wych osób, w tym w szcze­gól­no­ści za­pro­szo­nych Gości.
 11. De­cy­zje Ju­ry są osta­tecz­ne i nie przy­słu­gu­ją od nich środ­ki odwoławcze.
 12. Dla zwy­cięz­ców Kon­kur­su w ra­mach każ­dej z ka­te­go­rii Or­ga­ni­za­tor prze­wi­dział po dwie wej­ściów­ki VIP na wie­czor­ne wy­da­rze­nie ne­twor­kin­go­we – after par­ty. W za­leż­no­ści od do­stęp­no­ści miejsc Or­ga­ni­za­tor mo­że zwięk­szyć pu­lę wej­śció­wek VIP po­wy­żej usta­lo­ne­go limitu.
 13. Po­my­sło­daw­cy, star­tu­py i sca­leu­py bio­rą­ce udział w Wy­da­rze­niu zo­bo­wią­zu­ją się w przy­pad­ku wejść ka­pi­ta­ło­wych, do któ­rych przy­czy­nił się udział w Wy­da­rze­niu, do po­in­for­mo­wa­nia o za­ist­nia­łym fak­cie Or­ga­ni­za­to­ra w ter­mi­nie 14 dni od wy­stą­pie­nia zdarzenia.
 14. W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nie a do­ty­czą­cych prze­bie­gu Kon­kur­su, de­cy­zje po­dej­mu­je Organizator.
 1. WARUNKI KONKURSU
 1. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga pra­wo do zmia­ny tre­ści ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu. Zmia­ny Re­gu­la­mi­nu do­ko­ny­wa­ne bę­dą przez Or­ga­ni­za­to­ra po­przez opu­bli­ko­wa­nie no­wej tre­ści Re­gu­la­mi­nu na stro­nie in­ter­ne­to­wej csf21.carpathianfest.pl.
 2. Re­gu­la­min wcho­dzi w ży­cie z dniem je­go opublikowania.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Re­gu­la­mi­nie za­sto­so­wa­nie ma­ją prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sy usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964r. – Ko­deks Cy­wil­ny (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz Roz­po­rzą­dze­nia Ra­dy Mi­ni­strów z dnia 6 ma­ja 2021r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, na­ka­zów i za­ka­zów w związ­ku z wy­stą­pie­niem sta­nu epi­de­mii (Dz.U.2021.861 ze zm.).

Kontakt

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do kon­tak­tu z ze­spo­łem or­ga­ni­za­cyj­nym Car­pa­thian Star­tup Fest 2021.
Chcesz wziąć udział w wy­da­rze­niu w ro­li part­ne­ra, eks­per­ta lub zo­stać fun­da­to­rem na­gro­dy? 

Za­pre­zen­to­wać swój po­mysł, start-up lub sca­le-up przed ju­ry? 
Na­pisz do nas. Z przy­jem­no­ścią od­po­wie­my na wszyst­kie Wa­sze pytania! 

Zgło­sze­niahttps://csf21.carpathianfest.pl/

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że każ­dy uczest­nik chcą­cy wziąć udział w wy­da­rze­niu jest zo­bo­wią­za­ny do do­ko­na­nia re­je­stra­cji on-li­ne.
W związ­ku z pan­de­mią COVID-19 udział sta­cjo­nar­ny w wy­da­rze­niu jest ogra­ni­czo­ny.
O moż­li­wo­ści udzia­łu w for­mie sta­cjo­nar­nej każ­do­ra­zo­wo de­cy­du­je Organizator.

Organizator

Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A.
ul. Szo­pe­na 51
35–959 Rze­szów
tel. +48 17 86–76-200
dadamski@rarr.rzeszow.pl

Dołącz do nas