Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego csf2021.pl

 1. In­for­ma­cje ogólne.

Ni­niej­sza Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści do­ty­czy ser­wi­su csf21.carpathianfest.pl (utrzy­my­wa­ne­go na ser­we­rach Cy­ber­Folks) i re­gu­lu­je kwe­stię ochro­ny prze­ka­zy­wa­nych przez Użyt­kow­ni­ka ser­wi­su da­nych oso­bo­wych oraz po­zo­sta­łych in­for­ma­cji po­zy­ski­wa­nych po­przez ko­rzy­sta­nie z na­sze­go ser­wi­su, w szcze­gól­no­ści po­przez pli­ki co­okies. Ni­niej­sza Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla m.in. za­sa­dy i za­kres prze­twa­rza­nia przez nas Pań­stwa da­nych oso­bo­wych, przy­słu­gu­ją­ce Pań­stwu pra­wa oraz na­sze obo­wiąz­ki ja­ko Ad­mi­ni­stra­to­ra danych.

 1. Słow­ni­czek pojęć.

Ile­kroć w ni­niej­szej Po­li­ty­ce jest mo­wa o:

 1. Ad­mi­ni­stra­tor – na­le­ży przez to ro­zu­mieć Rze­szow­ską Agen­cją Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. ul. Szo­pe­na 51, 35 – 959 Rze­szów, wpi­sa­ną do Re­je­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go przez Sąd Re­jo­no­wy w Rze­szo­wie, XII Wy­dział Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nr 0000008207, NIP 813–00-10–538, REGON 690260330, ka­pi­tał za­kła­do­wy w wy­so­ko­ści 27 581 000 PLN zł,
 2. Co­okies - na­le­ży przez to ro­zu­mieć pli­ki tek­sto­we umiesz­cza­ne przez ser­wer na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, na któ­rym dzia­ła Prze­glą­dar­ka. Pli­ki Co­okies sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka (np. w pa­mię­ci kom­pu­te­ra, te­le­fo­nu lub ta­ble­tu) i umoż­li­wia­ją ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su csf21.carpathianfest.pl.,
 3. Da­ne Oso­bo­we — na­le­ży przez to ro­zu­mieć wszel­kie in­for­ma­cje o zi­den­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do zi­den­ty­fi­ko­wa­nia oso­bie fi­zycz­nej, w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie iden­ty­fi­ka­to­ra ta­kie­go jak imię i na­zwi­sko, nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny, da­ne o lo­ka­li­za­cji, iden­ty­fi­ka­tor in­ter­ne­to­wy lub je­den bądź kil­ka szcze­gól­nych czyn­ni­ków okre­śla­ją­cych fi­zycz­ną, fi­zjo­lo­gicz­ną, ge­ne­tycz­ną, psy­chicz­ną, eko­no­micz­ną, kul­tu­ro­wą lub spo­łecz­ną toż­sa­mość oso­by fizycznej,
 4. For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy – na­le­ży przez to ro­zu­mieć in­te­rak­tyw­ny for­mu­larz w ser­wi­sie csf21.carpathianfest.pl wy­ma­ga­ją­cy po­da­nia Da­nych Oso­bo­wych przez Użytkownika,
 5. Prze­glą­dar­ka — na­le­ży przez to ro­zu­mieć pro­gram in­for­ma­tycz­ny słu­żą­cy do wy­świe­tla­nia stron in­ter­ne­to­wych (np. Mi­cro­soft Ed­ge, Chro­me, Firefox,),
 6. Pań­stwo trze­cie — na­le­ży przez to ro­zu­mieć pań­stwo spo­za Eu­ro­pej­skie­go Ob­sza­ru Gospodarczego,
 7. Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści – na­le­ży przez to ro­zu­mieć ni­niej­szy do­ku­ment za­wie­ra­ją­cy przede wszyst­kim in­for­ma­cje o za­kre­sie prze­twa­rza­nia da­nych, spo­so­bach i za­sa­dach prze­twa­rza­nia da­nych Użyt­kow­ni­ków ko­rzy­sta­ją­cych z ser­wi­su csf21.carpathianfest.pl oraz
  o pra­wach tych osób,
 8. Prze­twa­rza­nie – na­le­ży przez to ro­zu­mieć każ­dą ope­ra­cję lub ze­staw ope­ra­cji wy­ko­ny­wa­nych na Da­nych Oso­bo­wych lub ze­sta­wach Da­nych Oso­bo­wych w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny lub nie­zau­to­ma­ty­zo­wa­ny, ta­ki jak zbie­ra­nie, utrwa­la­nie, or­ga­ni­zo­wa­nie, po­rząd­ko­wa­nie, prze­cho­wy­wa­nie, ad­ap­to­wa­nie lub mo­dy­fi­ko­wa­nie, po­bie­ra­nie, prze­glą­da­nie, wy­ko­rzy­sty­wa­nie, ujaw­nia­nie po­przez prze­sła­nie, roz­po­wszech­nia­nie lub in­ne­go ro­dza­ju udo­stęp­nia­nie, do­pa­so­wy­wa­nie lub łą­cze­nie, ogra­ni­cza­nie, usu­wa­nie lub niszczenie,
 9. RODO – na­le­ży przez to ro­zu­mieć Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku
  z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE,
 10. Użyt­kow­nik — na­le­ży przez to ro­zu­mieć oso­bę ko­rzy­sta­ją­cą z ser­wi­su csf21.carpathianfest.pl.
 1. Klau­zu­la in­for­ma­cyj­na do­ty­czą­ca prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych dro­gą elektroniczną.
 1. Ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych w po­sta­ci imie­nia, na­zwi­ska, ad­re­su
  e‑mail, nr te­le­fo­nu po­da­nych przez Pań­stwa w tre­ści For­mu­la­rza Zgło­sze­nio­we­go i/lub w wia­do­mo­ści e‑mail i/lub po­przez kon­takt te­le­fo­nicz­ny w ro­zu­mie­niu usta­wy o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 10 ma­ja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 5/46/WE („RODO”) jest Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie przy ul. Szo­pe­na 51, 35–959 Rzeszów.
 1. W spra­wach zwią­za­nych z Pań­stwa da­ny­mi oso­bo­wy­mi pro­szę kon­tak­to­wać się z In­spek­to­rem Ochro­ny Da­nych wy­sy­ła­jąc wia­do­mość na ad­res e‑mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
 1. Z Ad­mi­ni­stra­to­rem moż­na się skon­tak­to­wać po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści na ad­res
  e‑mail: dadamski@rarr.rzeszow.pl lub wska­za­ne na stro­nie ser­wi­su nu­me­ry telefoniczne.
 1. Pań­stwa da­ne osobowe:
 1. imię, na­zwi­sko, ad­res e‑mail, nr te­le­fo­nu, na­zwa fir­my po­da­ne przez Pań­stwa w For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Pań­stwa zgo­dy oraz z art. 10 usta­wy z 18.07.2002r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną
  i art. 172 usta­wy z 16.07.2004r. – Pra­wo te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne” w ce­lu otrzy­my­wa­nia dro­gą ma­ilo­wą lub te­le­fo­nicz­ną in­for­ma­cji i ma­te­ria­łów do­ty­czą­cych Wy­da­rze­nia Car­pa­thian Star­tup Fest 2021Fest i/lub w ce­lu otrzy­my­wa­nia dro­gą ma­ilo­wą lub/i te­le­fo­nicz­ną in­for­ma­cji i ma­te­ria­łów o bie­żą­cych dzia­ła­niach po­dej­mo­wa­nych w ra­mach za­dań Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A., w szcze­gól­no­ści o or­ga­ni­zo­wa­nych przez Nas wy­da­rze­niach, pro­wa­dzo­nych pro­jek­tach, warsz­ta­tach oraz po­zo­sta­łych for­mach udzie­la­ne­go wsparcia;
 2. da­ne in­for­ma­tycz­ne gro­ma­dzo­ne za po­śred­nic­twem pli­ków co­okies prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su Ad­mi­ni­stra­to­ra w ce­lu do­sto­so­wa­nia ser­wi­su do po­trzeb na­szych Użyt­kow­ni­ków oraz w ce­lach statystycznych;
 3. imię na­zwi­sko, ad­res e‑mail, nr te­le­fo­nu prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su Ad­mi­ni­stra­to­ra w ce­lu usta­le­nia lub do­cho­dze­nia rosz­czeń lub obro­ny przed roszczeniami.
 1. Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­gą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom, z któ­ry­mi Ad­mi­ni­stra­tor re­ali­zu­je w/w ce­le, w szczególności:
 1. pod­mio­tom utrzy­mu­ją­cym in­fra­struk­tu­rę IT,
 2. do­staw­com na­rzę­dzi słu­żą­cych do ana­li­ty­ki dzia­ła­nia serwisu,
 3. pod­mio­tom świad­czą­cym usłu­gi prawno-księgowe,
 4. part­ne­rom Wy­da­rze­nia Car­pa­thian Star­tup Fest 2021,
 5. part­ne­rom biz­ne­so­wym Wy­da­rze­nia Car­pa­thian Star­tup Fest 2021,
 6. oso­bom współ­pra­cu­ją­cym z Ad­mi­ni­stra­to­rem w ra­mach Wy­da­rze­nia na pod­sta­wie wy­da­nych upo­waż­nień lub za­war­tych umów udostępnienia/powierzenia prze­twa­rza­nia da­nych osobowych.
 1. Ma­jąc na uwa­dze po­wyż­sze po­sia­da­ją Pań­stwo pra­wo do:
 1. uzy­ska­nia in­for­ma­cji czy Pań­stwa da­ne są przez Nas prze­twa­rza­ne – a je­że­li tak, to rów­nież pra­wo do ich dostępu,
 2. pra­wo do spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych – w sy­tu­acji gdy da­ne są nieprawidłowe,
 3. pra­wo do uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych da­nych osobowych,
 4. pra­wo do usu­nię­cia da­nych osobowych,
 5. pra­wo do prze­nie­sie­nia da­nych osobowych,
 6. pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych osobowych,
 7. pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu lub wy­co­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych. Pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu lub wy­co­fa­nia zgo­dy mo­że być przez Pań­stwa zre­ali­zo­wa­ne w każ­dej chwi­li po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na ad­res dadamski@rarr.rzeszow.pl Sko­rzy­sta­nie z pra­wa cof­nię­cia zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, któ­re mia­ło miej­sce do mo­men­tu wy­co­fa­nia zgody.
 1. Ma­ją Pań­stwo rów­nież pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go tj. Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych oso­bo­wych na­ru­sza prze­pi­sy prawa.
 1. Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne do mo­men­tu wy­co­fa­nia przez Pań­stwa zgo­dy, a na­stęp­nie zo­sta­ną usu­nię­te. W uza­sad­nio­nych sy­tu­acjach okres prze­cho­wy­wa­nia da­nych mo­że być prze­dłu­żo­ny w przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do usta­le­nia lub do­cho­dze­nia rosz­czeń lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, a po tym okre­sie — je­dy­nie w przy­pad­ku i w za­kre­sie, w ja­kim bę­dą wy­ma­gać te­go prze­pi­sy pra­wa. W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na­sze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su – da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne do cza­su wnie­sie­nia przez Pań­stwa sprzeciwu.
 1. Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że kon­se­kwen­cją ich nie­poda­nia bę­dzie brak moż­li­wo­ści otrzy­my­wa­nia in­for­ma­cji i ma­te­ria­łów do­ty­czą­cych Wy­da­rze­nia Car­pa­thian Star­tup Fest 2021 i/lub in­for­ma­cji i ma­te­ria­łów o bie­żą­cych dzia­ła­niach po­dej­mo­wa­nych w ra­mach za­dań Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A., w szcze­gól­no­ści o or­ga­ni­zo­wa­nych przez Nas wy­da­rze­niach, pro­wa­dzo­nych pro­jek­tach, warsz­ta­tach oraz po­zo­sta­łych for­mach udzie­la­ne­go wsparcia.
 1. Ad­mi­ni­stra­tor da­nych nie pla­nu­je prze­ka­zy­wać Pań­stwa da­nych oso­bo­wych od­bior­com spo­za Eu­ro­pej­skie­go Ob­sza­ru Go­spo­dar­cze­go, czy­li do państw trzecich.
 1. Pań­stwa da­ne oso­bo­we nie pod­le­ga­ją zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu po­dej­mo­wa­niu decyzji.
 1. Po­li­ty­ka wy­ko­rzy­sty­wa­nia pli­ków co­okies w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym csf21.carpathianfest.pl.

Dla Pań­stwa wy­go­dy ser­wis csf21.carpathianfest.pl uży­wa pli­ków co­okies, aby do­sto­so­wać ser­wis do po­trzeb na­szych Użyt­kow­ni­ków oraz w ce­lach statystycznych.

 1. W ja­kim ce­lu uży­wa­my cookies?

Da­ne uzy­ska­ne za po­mo­cą pli­ków co­okies wy­ko­rzy­stu­je­my przede wszyst­kim w ce­lu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia stro­ny i utrzy­ma­nia se­sji użyt­kow­ni­ka csf21.carpathianfest.pl, a po­nad­to w ce­lach sta­ty­stycz­nych. Zgro­ma­dzo­ne in­for­ma­cje po­zwa­la­ją nam na sta­łe ulep­sza­nie na­sze­go ser­wi­su, tak aby w jak naj­więk­szym stop­niu od­po­wia­dał on po­trze­bom na­szych klien­tów. Sto­so­wa­ne przez nas pli­ki co­okies nie po­wo­du­ją zmian kon­fi­gu­ra­cyj­nych w te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nym urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka koń­co­we­go i opro­gra­mo­wa­niu za­in­sta­lo­wa­nym w tym urządzeniu.

 1. Przez ja­ki okres są prze­cho­wy­wa­ne pli­ki cookies?

W ra­mach ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa za­sad­ni­cze ro­dza­je pli­ków co­okies: „se­syj­ne” (ses­sion co­okies) oraz „sta­łe” (per­si­stent co­okies). Co­okies „se­syj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki co­okies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.

 1. W ja­ki spo­sób za­blo­ko­wać cookies?

Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) za­zwy­czaj do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy ser­wi­su mo­gą jed­nak do­ko­nać zmia­ny usta­wień w tym za­kre­sie. Prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków co­okies. Moż­li­we jest tak­że au­to­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków co­okies. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na ten te­mat za­wie­ra po­moc lub do­ku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej. Po­ni­żej wska­zu­je­my w ja­ki spo­sób moż­na zmie­nić usta­wie­nia po­szcze­gól­nych prze­glą­da­rek w za­kre­sie sto­so­wa­nie pli­ków cookies:

Urzą­dze­nia mobilne:

W przy­pad­ku ko­rzy­sta­nia z in­nych prze­glą­da­rek ani­że­li w/w, zwra­ca­my się z proś­bą o spraw­dze­nie moż­li­wo­ści zmia­ny po­szcze­gól­nych usta­wień w do­ku­men­ta­cji do­star­cza­nej przez pro­du­cen­ta prze­glą­dar­ki. Zmia­na usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies mo­że ogra­ni­czyć funk­cjo­nal­ność serwisu.

 

Go­ogle Analitycs

Ad­mi­ni­stra­tor sto­su­je ana­li­zę sta­ty­stycz­ną ru­chu na stro­nie po­przez Go­ogle Ana­ly­tics (Go­ogle Inc. z sie­dzi­bą w USA). Ad­mi­ni­stra­tor nie prze­ka­zu­je do ope­ra­to­ra tej usłu­gi da­nych oso­bo­wych, a je­dy­nie za­no­ni­mi­zo­wa­ne in­for­ma­cje. Usłu­ga ba­zu­je na wy­ko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. W za­kre­sie in­for­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć re­kla­mo­wą Go­ogle użyt­kow­nik mo­że prze­glą­dać i edy­to­wać in­for­ma­cje wy­ni­ka­ją­ce z pli­ków co­okies przy po­mo­cy na­rzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Plu­gin Facebooka 

Na­sza stro­na za­wie­ra plu­gin do ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Fa­ce­bo­ok Inc. Plu­gin ten bez­po­śred­nio po­łą­czy Pań­stwa z na­szym pro­fi­lem na ser­we­rze w/w ser­wi­su. Fa­ce­bo­ok mo­że wów­czas uzy­skać in­for­ma­cje, że od­wie­dza­li­ście Pań­stwo na­szą stro­nę ze swo­je­go ad­re­su IP. Pra­gnie­my pod­kre­ślić, że Fa­ce­bo­ok nie prze­ka­zu­je nam in­for­ma­cji o gro­ma­dzo­nych da­nych i spo­so­bie ich wy­ko­rzy­sta­nia. W ce­lu uzy­ska­nia do­dat­ko­wych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pry­wat­no­ści na por­ta­lu Fa­ce­bo­ok pro­po­nu­je­my kon­takt bez­po­śred­nio z ser­wi­sem lub za­po­zna­nie się z po­li­ty­ką pry­wat­no­ści por­ta­lu pod ad­re­sem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Plu­gin Linkedina 

Na­sza stro­na za­wie­ra po­nad­to plu­gin do ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Lin­ke­din, któ­ry po­łą­czy Pań­stwa bez­po­śred­nio z pro­fi­lem na­szej fir­my. W ce­lu uzy­ska­nia do­dat­ko­wych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pry­wat­no­ści na por­ta­lu Lin­ke­din pro­po­nu­je­my kon­takt bez­po­śred­nio z ser­wi­sem lub za­po­zna­nie się z po­li­ty­ką pry­wat­no­ści por­ta­lu pod ad­re­sem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

 

Plu­gin Instagrama 

Z na­sze­go ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go mo­gą Pań­stwo zo­stać bez­po­śred­nio prze­kie­ro­wa­ni na nasz ofi­cjal­ny pro­fil w apli­ka­cji In­sta­gram. In­sta­gram jest jed­nym z pro­duk­tów Fa­ce­bo­oka do­star­cza­nych przez Spół­kę Fa­ce­bo­ok Ire­land Li­mi­ted, za­tem ko­rzy­sta­nie z nie­go sta­no­wi umo­wę za­war­tą po­mię­dzy użyt­kow­ni­kiem a  Fa­ce­bo­ok Ire­land Li­mi­ted. Wszel­kie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ro­dza­ju da­nych zbie­ra­nych przez apli­ka­cję, spo­so­bu ko­rzy­sta­nia z in­for­ma­cji przez ad­mi­ni­stra­to­ra oraz praw przy­słu­gu­ją­cych użyt­kow­ni­kom znaj­dą Pań­stwo pod ad­re­sem: https://help.instagram.com/519522125107875.

Plu­gin Twittera 

Na­sza stro­na za­wie­ra rów­nież plu­gin do ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Twit­ter, któ­ry po­łą­czy Pań­stwa bez­po­śred­nio z na­szym pro­fi­lem na ser­we­rze ww. ser­wi­su. Twit­ter mo­że wów­czas uzy­skać in­for­ma­cje, że od­wie­dza­li­ście Pań­stwo na­szą stro­nę ze swo­je­go ad­re­su IP. W ce­lu uzy­ska­nia do­dat­ko­wych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pry­wat­no­ści w ser­wi­sie Twit­ter zwra­ca­my się z proś­bą o za­po­zna­nie się z tre­ścią po­li­ty­ki pry­wat­no­ści por­ta­lu pod ad­re­sem: https://twitter.com/en/privacy .

 1. Ochro­na da­nych sto­so­wa­nych przez Administratora.

Miej­sca lo­go­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia da­nych oso­bo­wych są chro­nio­ne w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzię­ki te­mu Pań­stwa da­ne oso­bo­we oraz da­ne lo­go­wa­nia wpro­wa­dzo­ne na stro­nie, zo­sta­ją za­szy­fro­wa­ne w kom­pu­te­rze Użyt­kow­ni­ka i mo­gą być od­czy­ta­ne je­dy­nie na do­ce­lo­wym ser­we­rze. Ad­mi­ni­stra­tor za­pew­nia tak­że au­to­ma­tycz­ne ak­tu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia, wy­ko­nu­je ko­pie za­pa­so­we da­nych oraz za­bez­pie­cza da­ne przed nie­upraw­nio­nym dostępem.

 

 

 1. Zmia­na tre­ści Po­li­ty­ki Prywatności.

W ce­lu za­pew­nie­nia Pań­stwu jak naj­wyż­sze­go po­zio­mu ochro­ny da­nych oso­bo­wych do­sto­so­wa­ne­go do zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści, a tak­że do zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów pra­wa, za­strze­ga­my so­bie pra­wo do zmia­ny tre­ści ni­niej­szej Po­li­ty­ki Prywatności.

 

 

 

 

Kontakt

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do kon­tak­tu z ze­spo­łem or­ga­ni­za­cyj­nym Car­pa­thian Star­tup Fest 2021.
Chcesz wziąć udział w wy­da­rze­niu w ro­li part­ne­ra, eks­per­ta lub zo­stać fun­da­to­rem na­gro­dy? 

Za­pre­zen­to­wać swój po­mysł, start-up lub sca­le-up przed ju­ry? 
Na­pisz do nas. Z przy­jem­no­ścią od­po­wie­my na wszyst­kie Wa­sze pytania! 

Zgło­sze­niahttps://csf21.carpathianfest.pl/

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że każ­dy uczest­nik chcą­cy wziąć udział w wy­da­rze­niu jest zo­bo­wią­za­ny do do­ko­na­nia re­je­stra­cji on-li­ne.
W związ­ku z pan­de­mią COVID-19 udział sta­cjo­nar­ny w wy­da­rze­niu jest ogra­ni­czo­ny.
O moż­li­wo­ści udzia­łu w for­mie sta­cjo­nar­nej każ­do­ra­zo­wo de­cy­du­je Organizator.

Sprawy organizacyjne i zapytania: 

Bar­tosz Ja­dam
e‑mail: bjadam@rarr.rzeszow.pl

Współpraca komercyjna:

Jo­lan­ta Ka­sprzyk-Kre­mer
e‑mail: jkasprzyk@rarr.rzeszow.pl
Do­mi­nik Mi­chal­czak
e‑mail: dmichalczak@rarr.rzeszow.pl

Współpraca z mediami: 

Da­wid Adam­ski
e‑mail: dadamski@rarr.rzeszow.pl

Patronat medialny:

Pau­li­na Adam­ska
e‑mail: padamska@rarr.rzeszow.pl

Organizator

Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A.
ul. Szo­pe­na 51
35–959 Rze­szów
tel. +48 17 86–76-200
dadamski@rarr.rzeszow.pl

Dołącz do nas