Partnerzy wydarzenia

Organizator:

Partner strategiczny:

Patronat honorowy:

Patronat:

Partner główny:

Partner:

Partner medialny:

Partner akademicki:

Partner wspierający:

Fundusze:

Kontakt

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do kon­tak­tu z ze­spo­łem or­ga­ni­za­cyj­nym Car­pa­thian Star­tup Fest 2021.
Chcesz wziąć udział w wy­da­rze­niu w ro­li part­ne­ra, eks­per­ta lub zo­stać fun­da­to­rem na­gro­dy? 

Za­pre­zen­to­wać swój po­mysł, start-up lub sca­le-up przed ju­ry? 
Na­pisz do nas. Z przy­jem­no­ścią od­po­wie­my na wszyst­kie Wa­sze pytania! 

Zgło­sze­niahttps://csf21.carpathianfest.pl/

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że każ­dy uczest­nik chcą­cy wziąć udział w wy­da­rze­niu jest zo­bo­wią­za­ny do do­ko­na­nia re­je­stra­cji on-li­ne.
W związ­ku z pan­de­mią COVID-19 udział sta­cjo­nar­ny w wy­da­rze­niu jest ogra­ni­czo­ny.
O moż­li­wo­ści udzia­łu w for­mie sta­cjo­nar­nej każ­do­ra­zo­wo de­cy­du­je Organizator.

Organizator

Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A.
ul. Szo­pe­na 51
35–959 Rze­szów
tel. +48 17 86–76-200
dadamski@rarr.rzeszow.pl

Dołącz do nas