m‑learning

W pro­jek­cie SAVE start-ups udo­wad­nia­my, że za­gad­nie­nia po­świę­co­ne cy­fro­wej przed­się­bior­czo­ści i Prze­my­sło­wi 4.0 opa­nu­jesz za po­mo­cą smart­fo­na i opra­co­wa­nej przez nas apli­ka­cji do m‑learninigu.

Apli­ka­cja to sie­dem mo­du­łów szko­le­nio­wych obej­mu­ją­cych skom­pi­lo­wa­ną i ak­tu­al­ną wie­dzę na temat:

  • start upów i scal upów,
  • go­spo­dar­ki o obie­gu zamkniętym,
  • przed­się­bior­czo­ści w cy­fro­wym sty­lu życia,
  • In­ter­ne­tu Rzeczy,
  • sen­so­rach,
  • al­go­ryt­mach ana­li­tycz­nych Big Data,
  • cy­ber bez­pie­czeń­stwa w sieci.

Dzię­ki apli­ka­cji od­kry­jesz moż­li­wo­ści, któ­re da­je ci no­wo­cze­sne na­rzę­dzia edu­ka­cyj­ne: bę­dziesz mógł uczyć się w miej­scu i cza­sie do­god­nym dla Cie­bie. Ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne bę­dziesz miał za­wsze przy so­bie, spraw­dzisz i zwe­ry­fi­ku­jesz swo­ją wie­dzę w do­god­nym dla cie­bie czasie:

https://savestartups.erasmus.site/pl/platform/

Po prze­te­sto­wa­niu mo­du­łów szko­le­nio­wych moż­na uzu­peł­nić krót­ką an­kie­tę i po­dzie­lić się opi­nią na te­mat m‑learningu. Wszyst­kie opi­nie są dla nas bar­dzo cenne.

Za­pra­sza­my do współpracy.


Kon­takt:

Ju­sty­na Fran­czyk 

e‑mail: jfranczyk@rarr.rzeszow.pl

Agniesz­ka Kojder-Walaszek

e‑mail: akojder@rarr.rzeszow.pl

Kontakt

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do kon­tak­tu z ze­spo­łem or­ga­ni­za­cyj­nym Car­pa­thian Star­tup Fest 2021.
Chcesz wziąć udział w wy­da­rze­niu w ro­li part­ne­ra, eks­per­ta lub zo­stać fun­da­to­rem na­gro­dy? 

Za­pre­zen­to­wać swój po­mysł, start-up lub sca­le-up przed ju­ry? 
Na­pisz do nas. Z przy­jem­no­ścią od­po­wie­my na wszyst­kie Wa­sze pytania! 

Zgło­sze­niahttps://csf21.carpathianfest.pl/

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że każ­dy uczest­nik chcą­cy wziąć udział w wy­da­rze­niu jest zo­bo­wią­za­ny do do­ko­na­nia re­je­stra­cji on-li­ne.
W związ­ku z pan­de­mią COVID-19 udział sta­cjo­nar­ny w wy­da­rze­niu jest ogra­ni­czo­ny.
O moż­li­wo­ści udzia­łu w for­mie sta­cjo­nar­nej każ­do­ra­zo­wo de­cy­du­je Organizator.

Organizator

Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A.
ul. Szo­pe­na 51
35–959 Rze­szów
tel. +48 17 86–76-200
dadamski@rarr.rzeszow.pl

Dołącz do nas