Carpathian Startup Fest 2021

Masz po­mysł na start-up lub pro­wa­dzisz start-up i szu­kasz fi­nan­so­wa­nia? Weź udział w CSF21 i za­pre­zen­tuj się przed inwestorami. 

28.10.2021

RELACJA Z CSF21

Prze­żyj­my to jesz­cze raz!

Kru­szar­ka do bu­te­lek, no­wa­tor­ski ser­wis in­ter­ne­to­wy dla agen­tów nie­ru­cho­mo­ści i al­go­rytm do pro­jek­to­wa­nia no­wych le­ków pep­ty­dów, a tak­że pro­gram uspraw­nia­ją­cy pra­cę in­ży­nie­rów-pro­jek­tan­tów i la­ta­ją­cy czołg – to star­tu­po­we pro­jek­ty, któ­re zdo­by­ły naj­wyż­sze na­gro­dy pod­czas Car­pa­thian Star­tup Fest 2021.

Cy­klicz­ne wy­da­rze­nie ma stać się prze­strze­nią do pre­zen­to­wa­nia in­no­wa­cyj­nych projektów.

Pisali o nas:

Zdjęcia z wydarzenia:

After movie:

Broszura:

Informacje organizacyjne

Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A., Pod­kar­pac­ki Park Na­uko­wo-Tech­no­lo­gicz­ny „Ae­ro­po­lis” wraz z Part­ne­ra­mi za­pra­sza­ją do udzia­łu w Car­pa­thian Star­tup Fest 2021 (CSF21). Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A. jest or­ga­ni­za­to­rem pierw­sze­go na Pod­kar­pa­ciu wy­da­rze­nia de­dy­ko­wa­ne­go przed­się­bior­czo­ści, po­my­słom, star­tu­pom oraz sca­leu­pom. W ra­mach CSF21 od­bę­dzie się De­mo Day, pod­czas któ­re­go po­my­sło­daw­cy, star­tu­py w fa­zie in­ku­ba­cji, star­tu­py po­sia­da­ją­ce MVP (Mi­ni­mum Via­ble Pro­duct), star­tu­py po­sia­da­ją­ce produkt/usługę i startupy/scaleupy pro­wa­dzą­ce sprze­daż, bę­dą mo­gły za­pre­zen­to­wać się przed po­ten­cjal­ny­mi in­we­sto­ra­mi in­dy­wi­du­al­ny­mi oraz fun­du­sza­mi inwestycyjnymi.

Je­śli masz po­mysł na biz­nes, pro­wa­dzisz start-up,– zgłoś się  i wy­ko­rzy­staj swo­ją szan­sę na po­zy­ska­nie finansowania!

Za­pra­sza­my do udzia­łu w 3 kategoriach:

 • Po­my­sło­daw­cy – oso­by fi­zycz­ne po­sia­da­ją­ce po­mysł na biznes.
 • Star­tu­py – za­re­je­stro­wa­ne przed­się­bior­stwa w fa­zie in­ku­ba­cji lub po­sia­da­ją­ce MVP al­bo pro­wa­dzą­ce sprzedaż.
 • Sca­leu­py – za­re­je­stro­wa­ne przed­się­bior­stwa po­sia­da­ją­ce produkt/usługę i pro­wa­dzą­ce sprzedaż.

 

Na uczest­ni­ków z naj­cie­kaw­szy­mi po­my­sła­mi i star­tu­pa­mi cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagrody!

Dla­cze­go war­to się zgłosić:

 • za­pre­zen­tu­jesz pro­jekt przed fun­du­sza­mi in­we­sty­cyj­ny­mi i in­we­sto­ra­mi indywidualnymi;
 • pu­la na­gród dla naj­lep­szych po­my­słów i star­tu­pów 65 tys. PLN;
 • za­pro­mu­jesz pro­jekt przez so­cial me­dia i ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne dot. wydarzenia;
 • zgło­sze­nie jest bez­płat­ne i mak­sy­mal­nie proste;
 • masz szan­sę na skon­sul­to­wa­nie swo­je­go po­my­słu z eks­per­ta­mi pra­cu­ją­cy­mi na co dzień ze startupami;
 • po­znasz cie­ka­wych lu­dzi i na­wią­żesz kon­tak­ty biznesowe;
 • bu­du­je­my star­tu­po­wą spo­łecz­ność, w któ­rej nie mo­że Cię zabraknąć;

Dla­cze­go war­to zgło­sić się ja­ko inwestor:

 • otrzy­masz in­for­ma­cję na te­mat zgło­szo­nych po­my­słów, star­tu­pów i sca­leu­pów przed wydarzeniem;
 • weź­miesz udział w Car­pa­thian Star­tup Fest 21;
 • zgro­ma­dzi­my w jed­nym miej­scu i cza­sie naj­cie­kaw­sze po­my­sły, star­tu­py i sca­le-upy, otrzy­masz ra­port za­wie­ra­ją­cy pod­sta­wo­we in­for­ma­cje nt projektów;
 • umó­wi­my in­dy­wi­du­al­ne spo­tka­nia z wy­bra­ny­mi przez in­we­sto­ra projektami;
 • masz szan­sę po­znać i roz­wi­nąć no­we firmy;
 • zo­sta­niesz człon­kiem na­szej star­tu­po­wej społeczności.

 

Za­pra­sza­my do współpracy!

Harmonogram

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
do 7 października 2021 r.

Pro­ces zgła­sza­nia się do Car­pa­thian Star­tup Fest 2021.

SELEKCJA
październik 2021 r.

Stwórz One Pa­ger, któ­ry spra­wi że in­we­sto­rzy po­wie­dzą TAK!. Na tej pod­sta­wie wy­bie­rze­my do 25 naj­lep­szych pro­jek­tów, któ­re tra­fią do półfinału.

Se­lek­cja naj­lep­szych pro­jek­tów w ka­te­go­riach po­mysł, star­tup i sca­leup przez fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne (part­ne­rzy me­ry­to­rycz­ni) i in­we­sto­rów indywidualnych. 

CAMP CSF21
23–24 października 2021 r.

Warsz­ta­ty i szko­le­nia przy­go­to­wu­ją­ce do De­mo Day.

Przy­go­tuj się na pre­zen­ta­cję przed fun­du­sza­mi in­we­sty­cyj­ny­mi i in­we­sto­ra­mi in­dy­wi­du­al­ny­mi. Wy­ko­rzy­staj w peł­ni swo­je 5 minut. 

CSF21
28 października 2021 r.

Fi­nał! Wy­graj na­gro­dy finansowe.

Za­pre­zen­tuj po­mysł naj­le­piej, jak po­tra­fisz! 5‑minutowa pre­zen­ta­cja po­łą­czo­na z se­sją py­tań ju­ry, aby wy­grać na­gro­dę finansową. 

Jak dojechać?

G2A Are­na mie­ści się w miej­sco­wo­ści Ja­sion­ka  – 10 min. od cen­trum Rze­szo­wa oraz w bez­po­śred­nim są­siedz­twie Por­tu Lot­ni­cze­go „Rze­szów – Ja­sion­ka”. Do­sko­na­łą ko­mu­ni­ka­cję dro­go­wą za­pew­nia bli­skość au­to­stra­dy A4 i dro­gi eks­pre­so­wej S19.

G2A Are­na Cen­trum Wystawienniczo–Kongresowe Wo­je­wódz­twa Podkarpackiego

Ja­sion­ka 953
36–002 Ja­sion­ka

Samochodem

G2A Are­na znaj­du­je się 10 km od cen­trum Rze­szo­wa. W po­bli­żu prze­bie­ga­ją dro­gi kra­jo­we DK9 i DK19, dro­ga eks­pre­so­wa S19 i au­to­stra­da A4.

Współ­rzęd­ne GPS:
50.11717908009609,
22.020992904351118

Autobusem

Za­rząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Rze­szo­wie oraz Mię­dzyg­min­na Ko­mu­ni­ka­cja Sa­mo­cho­do­wa ZG PKS za­pew­nia do­god­ne po­łą­cze­nia au­to­bu­so­we z/do cen­trum mia­sta. Na lot­ni­sko kur­su­je au­to­bus nr 51 i 53 (ZTM) oraz li­nie 224 i 225 (ZGPKS).

Ak­tu­al­ny roz­kład jaz­dy na stro­nach prze­woź­ni­ków:
www.einfo.erzeszow.pl
www.zgpks.rzeszow.pl

Samolotem

G2A Are­na są­sia­du­je z Por­tem Lot­ni­czym „Rze­szów-Ja­sion­ka”. Dro­ga z ter­mi­na­la przy­lo­tów i od­lo­tów do G2A Are­ny zaj­mu­je je­dy­nie 3 mi­nu­ty pieszo.

Ak­tu­al­ny roz­kład lo­tów: http://rzeszowairport.pl/pl/pasazer/rozklad-lotow

Program Carpathian Startup Fest 2021

28 października

SALA KONGRESOWA | POZIOM 0 

8:30 REJESTRACJA

9:30 OTWARCIE

9:45 Podsumowanie projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie

9:50 Platformy startowe – moment pivotu

9:55 Panel dyskusyjny

10:20 Przerwa kawowa

10:45 Startup. Prezentacje finalistów

12:15 Success story

12:35 Scale Up. Prezentacje finalistów

14:05 LUNCH

15:05 Konkurs Idea Challenge. Prezentacje pomysłodawców

15:45 Podsumowanie wystąpień konkursowych Idea Challenge

15:50 Możliwość zwiedzania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS z przewodnikiem

16:05 Success story

16:25 PCI – generator innowacji. 5 inspirujących pomysłów badawczych

16:45 Przerwa kawowa

17:10 Ogłoszenie Laureatów CSF’2021 — Kategoria: Inteligentne specjalizacje

17:20 Ogłoszenie Laureatów CSF’2021 — Kategoria: Startup CSF21

17:30 Ogłoszenie Laureatów CSF’2021 — Kategoria: Idea Challenge

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

SPOTKANIE NETWORKINGOWE

Wydarzenie towarzyszące pn.  WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU SAVE START-UPS 

SALA KONFERENCYJNA | POZIOM 2

08.30REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

09.45Przywitanie gości, prezentacja projektu – główne cele i założenia

10.00 Prezentacja Programu Nauczania “Cyfrowa, nowoczesna przedsiębiorczość to Twoja najlepsza szansa!” — prezentacja Curriculum i platformy m‑learningowej

10.25 OSS – ONE STOP SHOP

10.45 PRZERWA KAWOWA

11.15 Start-upy i własność intelektualna — co chronić, jak chronić, ile to kosztuje, czy w ogóle warto?

12.00 Jakich błędów unikać tworząc startupy – studium przypadku

12.45 Sesja interaktywna, podsumowanie spotkania, pytania i odpowiedzi

14.05 LUNCH

Kontakt

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do kon­tak­tu z ze­spo­łem or­ga­ni­za­cyj­nym Car­pa­thian Star­tup Fest 2021.
Chcesz wziąć udział w wy­da­rze­niu w ro­li part­ne­ra, eks­per­ta lub zo­stać fun­da­to­rem na­gro­dy? 

Za­pre­zen­to­wać swój po­mysł, start-up lub sca­le-up przed ju­ry? 
Na­pisz do nas. Z przy­jem­no­ścią od­po­wie­my na wszyst­kie Wa­sze pytania! 

Zgło­sze­niahttps://csf21.carpathianfest.pl/

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że każ­dy uczest­nik chcą­cy wziąć udział w wy­da­rze­niu jest zo­bo­wią­za­ny do do­ko­na­nia re­je­stra­cji on-li­ne.
W związ­ku z pan­de­mią COVID-19 udział sta­cjo­nar­ny w wy­da­rze­niu jest ogra­ni­czo­ny.
O moż­li­wo­ści udzia­łu w for­mie sta­cjo­nar­nej każ­do­ra­zo­wo de­cy­du­je Organizator.

Sprawy merytoryczne:

Bar­tosz Ja­dam
e‑mail: bjadam@rarr.rzeszow.pl

Współpraca z Funduszami i Inwestorami:

Ja­cek Smul­ski
e‑mail: jsmulski@rarr.rzeszow.pl
tel. +48 17 86 76 200 w. 280
kom. +48 603 430 157

Współpraca z Mediami:

Da­wid Adam­ski
e‑mail: dadamski@rarr.rzeszow.pl

Idea Challenge. Startup. Scaleup:

Ja­cek Smul­ski
e‑mail: jsmulski@rarr.rzeszow.pl
tel. +48 17 86 76 200 w. 280

Mał­go­rza­ta Pa­tro-Za­ga­ja
e‑mail: mpatro@rarr.rzeszow.pl

Współpraca komercyjna:

Jo­lan­ta Ka­sprzyk-Kre­mer
e‑mail: jkasprzyk@rarr.rzeszow.pl

Do­mi­nik Mi­chal­czak
e‑mail: dmichalczak@rarr.rzeszow.pl

Patronat medialny :

Pau­li­na Adam­ska
e‑mail: padamska@rarr.rzeszow.pl

Organizator

Rze­szow­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A.
ul. Szo­pe­na 51
35–959 Rze­szów
tel. +48 17 86–76-200
dadamski@rarr.rzeszow.pl

Dołącz do nas